افتونیوز _ صیاد خردمند : معلولیت، قصه پر غصه‌ای است که تنها کسانی با آن آشنایی دارند که خود یا عضوی از خانواده آنها معلول باشد، معلولیت واژه‌ای است که بیشتر در ذهن ما به معنای یک ناتوانی معنی می‌شود و می‌تواند مشکلاتی را برای فرد معلول ایجاد کند.
معلولیت و فقر در ارتباط مستقیم با هم قرار دارند و افراد معلول بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض فقر قرار دارند. 
افراد دارای معلولیت در هر جامعه‌ای جزو آسیب‌پذیرترین اقشار هستند که با تلنگری به‌راحتی به زیرخط فقر می‌روند. در جوامعی که بسترهای حضور اجتماعی معلولین در جامعه فراهم نیست و معلولین با موانع مختلف محیطی، اجتماعی مواجه هستند شرایط کاملاً برای سقوط به زیرخط فقر فراهم است.
خواهران معززی ( سمن بر ، معصومه و حکیمه ) سالهاست با درد فقر و معلولیت دست به گریبان هستند. پدرشان چندین سالی است که دار فانی را وداع گفت و آنها را تنها گذاشت.
پناهگاه آنها سایه گرم و پر مهر  مادری است که می گوید زیر بار فقر و نداری و تنگ دستی کمرم خم شده است.
” بی بی دلبر ” مادر خواهران معززی به ما می گوید فصل سرما شروع شده نه دختران م نه  بخاری دارند ! نه آب گرم کن و حتی نه لباس گرمی!

یکی از دخترها می گوید :هزینه های معمول زندگی افراد معلول به مراتب بیشتر از افراد سالم است؛ مادرم روز به روز پیر تر می شود و دیگر فریاد رسی نخواهیم داشت
خواهران معززی چشم انتظار دست یاری و نگاه پرمهر و مهربان شما است.

۵۸۹۴۶۳۱۵۳۲۹۴۸۳۳۸
حکیمه معززیانی