افتونیوز _ مدیران در استان کهگیلویه و بویراحمد همواره در صحبت ها و سخنرانی های رسمی از اهمیت و جایگاه رسانه و افکار عمومی سخن می گویند. این موضوع در ایام نزدیک به روز خبرنگار بیشتر و بهتر نمود پیدا می کند. اما تعریف و تمجید های صوری و بی مایه مدیران از رسانه آزاد هیچ گاه بصورت عملی به ویژه در استان محقق نشده است.
یکی از مدیرانی که همواره خوب در مورد رسانه ها صحبت می کند و با هر گونه نقد و انتقادی برافروخته می شود علیرضا اتابک فرماندار شهرستان کهگیلویه می باشد.
در طی روزهای اخیر به دلیل نقد های جزئی و مختصر برخی از رسانه ها حراست فرمانداری کهگیلویه اجازه ورود این خبرنگاران به ساختمان فرمانداری را نمی دهد.
علیرضا اتابک از ابتدای شروع به کار خود در فرمانداری کهگیلویه سعی کرد با همه گروه ها و جریان از در دوستی وارد شود و حتی با  دو معاون فرمانداری  که در اعتراض انتصاب وی استعفا داده بودند را پذیرفت اما این رفتار سازشگر وی هیچ گاه بصورت عینی در رابطه با رسانه ها عینیت پیدا کرد نکرد.
اتابک از رسانه ها انتظار دارد خدمات دولت را پوشش دهند و بارها در صحبت های رسمی خود این را مطرح کرده است، در حالی که  اطلاع رسانی خدمات دولت وظیفه روابط عمومی دستگاه مربوطه است نه رسانه های آزاد و سایت های خبری!
البته باید به فرماندار کهگیلویه حق داد چرا که برخی رسانه ها برای ایشان نقش مبالغه گویی و ستایش گری پیدا کرده اند و کلیه رسالت رسانه ای خود را متمرکز بر تعاریف دور از واقعیت از او متمرکز کرده اند
در چنین فضایی باید به علیرضا اتابک و هر مدیر دیگری حق داد که رسانه را باید بعنوان اهرم تبلیغاتی خود ببینید و با هر گونه نقد و انتقادی درب های فرمانداری را بر روی خبرنگاران منتقد ببندد.
علاوه براین، باید به عدم حمایت یا حمایت های گزینشی اداره فرهنگ و ارشاد کهگیلویه( بعنوان مهم ترین سازمان حامی رسانه ها) نسبت به خبرنگاران اشاره کرد. اداره مذکور نیز رفتار مشابه فرمانداری با خبرنگاران دارد و اگر بصورت گذری سری به این اداره بزنید متوجه خواهید شد برخی خبرنگاران با سمت و سو های خاص سیاسی و قومیتی در این سازمان رفت و آمد دارند و دیگرانی که صنمی با آنها نداشته مطلقا از حمایت آنها برخوردار نخواهند بود.