تنهاسرگرمی سالم جوانان دیاراریوبرزن فقط ورزش است که بایدتقویت شده وموردتوجه قرارگیرد
سالهاست که هرسال قول میدهیدکه درسال اینده ورزشگاه قلعه رییسی تکمیل وچمن ان مورداستفاده قرارمیگیرداماحقیربعنوان یک پیشکسوت قول میدهم وزشکاران جوان قلعه رئیسی روزی بالاخره درسن پیری وعصازنان ودست به کمرشاید چمن ورزشگاه قلعه رئیسی رامشاهده نمایند
بیش ازبیست سال است که وعده سال اینده رامیدهندوگویاسال اینده درتقویم مردم مظلوم قلعه رئیسی وجودندارد
ایاجوانان نخبه وشایسته بخش چاروسا ازجوانان این کشورنیستند؟
تیم اتحادقلعه رئیسی بدون استفاده ازیک سانتیمتر زمین ورزشی سالهاست که درسطح بالای لیگ برترفوتبال استان میدرخشد!!!!!!
این تیم حتی موفق شدبعنوان نماینده استان درجام حذفی کشورحضوریابد
گناه تیم اتحادودیگرجوانان نخبه ومستعدبخش چاروساوقلعه رئیسی چیست که ازمنطقه مظلوم وبدون امکانات میباشند؟
بخش قلعه رئیسی وچاروساودیگرمردم وجوانان ان دیارسالهاست که فریادمیزنندواین مشکلات رادرجلسات مختلف وازتریبونهای مختلف فریادمیزنندامادریغ ازگوش شنوا ومسئولانی که پاسخگوی خواسته های بحق این مردم مظلوم باشند!!!!!!!!
تنهااستادیوم بزرگ چمن شهرستان چرام که سالهاست که محل فعالیت دههاتیم ورزشی وصدهاجوان علاقمندورزش میباشدامامتاسفانه زمین چمن ان پس ازسالهاهنوزازطریق سنتی ویاشلنگ اب دستی ابیاری میگرددوچمن وزمین ان فاقدکیفیت مناسب میباشدوسالهاست که این مشکل همچنان پابرجاست
زمین چمن شماره دو(شهیددولتخواه)دهدشت نیازبه تعمیرات اساسی وتهیه امکانات مناسب برای ورزشکاران داردوبایدنسبت به مکامیزه کردن ان ازنظراب پاشی وکیفیت زمین چمن نیزاقداماتی مناسب صورت گیردتابهتروباکیفیت مناسبترمورداستفاده قرارگیردوبااستفاده مناسب ازان فشاربرروی چمن *استادیوم ازادی استادیوم پیروقدیمی ونوستالوژی ورزش کهگیلویه(دهدشت) کمترگردد*
ضمن انکه استادیوم ازادی دهدشت نیازبه نوراکنهای قوی ودستشوئیهاوسرویسهای بهداشتی مناسب جهت استفاده تماشاگران واب سردکن درفصل گرما داردوبایدوضعیت کوچه بغلی استادیوم برای اضافه کردن سکوی تماشاگران ازطریق اداره کل ورزش وشهرداری دهدشت موردتفاهم وتعامل قرارگرفته وتغییرکاربری دهد
*ورزشکاران شهر وبخش سوق هنوز از سالن های غیر استاندارد سال ۱۳۵۷ استفاده می کنند اماکن این شهر با نیم قرن فعالیت درحال فرسودگی هستند سالن ها ، استخرشنا وزمین چمن وساختمان اداری این شهرنیاز به تعمیر وتغیر اساسی دارند*
*استادیوم شهر لیک بهمئی دچارمشکلات فروان ازجمله چمن این ورزشگاه که بیش از ۱۵ سال از عمر آن می گذردبه علت کیفیت بسیار پایین آن وکمبود آب آبپاشی زمین با مشکل مواجعه وچمن با خاک یکسان وچیزی به نام چمن باقی نمانده ود درحال حاضر علف های هرزه درآن به جای چمن سبز می شود لوله گذاری فرسوده*
رختکن ها غیر قابل استفاده وسرویس های بهداشتی مشکلات فروانی دارند باید تعمیرات اساسی دراین مجموعه صورت گیرد تا استادیوم وچمن از نظر کیفیت مورد استفاده صدها جوان شهرستان بهمئی قرار گیرد
*ورزشگاه های شهرهای لنده، ودیشموک دست کمی از دیگر مناطق ندارند لطفا ورزش را دریابید*
تا زیرساخت نباشد نا زیرساخت مناسب نباشد ورزش استان پیشرفنی نخواهد داشت
بعنوان یک پیشکسوت بابیش ازپنجاه سال سابقه دستبوس همه کسانی هستم که بتوانندمشکلات جوانان وبخصوص ورزش کهگیلویه بزرگ راموردتوجه قرارداده ودرجهت حل انان مشکلات وتوجه اساسی به نقش وارزش ورزش کهگیلویه بزرگ گامهای اساسی بردارندوحلال مشگلات عدیده ورزش دیارمظلوممان باشند

سیدابوصالح دانشفر