به گزارش افتونیوز افراد سودجو برای تصرف زمین های اطراف شهر یاسوج شبانه اقدام به قطع درختان بلوط می کنند.