افتونیوز| در طی روزهای اخیر مصاحبه غلامرضا تاج گردون در رابطه با وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در رسانه ها انتشار یافت، یعقوب غفاری نویسنده،تاریخ نگار و محقق فرهنگ عامه و فولکلور هم استانی در واکنش به مصاحبه وی یادداشتی را برای افتونیوز ارسال کرده است که در زیر میخوانیم.
آقای دکتر غلامرضا تاجگردون در مصاحبهء خود به همهء مشکلات اشاره کرده است اما هیچکدام از قوای سه گانه رامقصر اصلی ندانسته است . وی میگوید : «کشور درشرایط فعلی در تنگنا قراردارد و می افزاید قوا ونهادهای مختلف هرکدام تقصیررا به گردن دیگری می اندازند ، بنابراین نمی شود مشکلات را به گردن دیگران انداخت وی می افزاید هر سه قوه درشکل گیری فضای موجود نقش دارند البته عوامل بیرونی هم موثراست . نمیتوان گفت که کدام قوه مقصر اصلی است . هرسه قوه دارای هدف مشخصی نیستند . دولت توسعه گرا نیست وی در پایان می گوید : نمیتوان مشکل را به گردن کسی انداخت .قوهء مقننه هدفش نشان دادن ضعف قوه مجریه است و می خواهد رییس جمهور تعیین کند» می خواهم به آقای تاجگردون بگویم برخلاف گفته ایشان هر سه قوه دارای هدف مشترک هستند و هنگامی که افزایش بهای بنزین اعلام شد ، همه شنیدیم که افزایش قیمت بنزین براساس تصمیم مشترک هرسه قوه بوده است حال شما چگونه می فرمایید با هم هماهنگ نیستند ؟ آقای دکتر تاجگردون قوهء مقننه را شاید بخاطر محروم شدن خود از اشغال کرسی مجلس، آن رادرست یانادرست در راس امور ندانسته است [البته من عدم تائید اورا در مجلس بی توجهی به رای دهندگان میدانم ] آقای تاجگردون « قوهء مجریه را هم در مرحلهء اول کار ریاست جمهوری موفق معرفی کرده است و در مرحلهء بعد هم بی اختیار برای ادامهء خدمت و هم بی اختیار برای استعفاء دانسته است . اما قوهء قضائیه را مورد تائید قرارداده فقط دخالتش رادرامور خصوصی سازی نه پسندیده است ودرنهایت همانطورکه قبلا گفته شد تقصیر را به گردن هیچکدام از قوای سه گانه نینداخته است . وی در آغاز مصاحبه تاکید کرده است : هیچ کس بجز رهبری طبل امید نمی زند و در پایان مصاحبه مجددا تاکید نموده است : تمامی صداها از درون کشور در حال زدن طبل نا امیدی هستند حتی درون دولت هم همین است . او میگوید :« مجلس صدای طبل نا امیدی یش بلند تراست . وی افزوده است من نمیبینم هیچکس بجز رهبری طبل امید واری بزند . تقریبا تمام ارکان دارند طبل ناامیدی میزنند حتی دولت .» من با تمام احترامی که برای آقای تاجگردون وامثال ایشان قائل هستم . میگویم لطف کنید . و از شیوه های مرسوم درنظام سابق ایلات و عشایر که بعضیها می دانستند چگونه در دل رئیس ایل نفوذ کنند بپرهیزید و بدانید که مردم امروز کشورمان و ساکنین کهگیلویه و بویراحمد نه تنها در طبل نا امیدی نمی کوبند بلکه صدای طبل امیدشان بگوش همه حتی رهبر محترم جمهوری اسلامی و قوای سه گانه هم رسیده است . البه کاری به صدا و سیما ندارم که هر روز بر طبل دلخواه خود میکوبد. با احترام یعقوب غفاری