افتونیوز | هر عقل کاملی می داند که تجمع تحت هر عنوانی یکی از راههای شیوع کرونا ویروس می باشد و باید با مدیریت علوم پزشکی ومدیران آگاه در خصوص این موارد ترتیبی اتخاذ گردد تا جلوی تجمع در مکان های پر تجمع گرفته شود.
کلینیک های زیبایی که زیر نظر علوم پزشکی فعالیت می کنند متاسفانه این روزها همچنان به کار خود ادامه می دهند و گویا همتی برای بستن این مکانها از علوم پزشکی مشاهده نمی شود در صورتی که می دانند چقدر این کلینیک ها می توانند عامل پخش ویروس بوده و افراد بسیاری را مبتلا نمایند.
مطالبه مردمی دقت در عملکرد مدیران برای صنوف مختلف است و هیچ کدام بر دیگری ارجعیت نخواهد داشت چه آنها که پزشکان اداره کننده آن باشند و یا یک کاسب جزء همه در مقابل قوانین خروجی ستاد مبارزه با کرونا یکسان هستند و باید مخل این مورد مواخذه قرار گیرد.
از مدیریت علوم پزشکی و معاونت درمانی آن که مستقیم با این جایگاه های زیبا سازی در ارتباط هستند انتظار می رود برخورد جدی نمایند و هر چه زودتر این مراکز را تا وضعیت سفید استانی بسته و هشدار های لازم را به اداره کنندگان کلینیک زیبایی بدهند و آنها را مجبور به پذیرش دستور العمل های ستاد مبارزه با کرونا استان نمایند.
باشد در مبارزه با کرونا ویروس هیچ کس مستثنی نشود وهمه در مقابل قوانین یکسان باشند تا شایبه تبعیض ذهن دیگران را مخدوش نکند و بتوان با مدیریت صحیح مردم را وادار به رعایت قوانین کرد.

مسعود آرام