برگزاری کلاس داوری درجه ملی فوتبال برای اولین دردهدشت اقدامی مفیدو ارزشمند

برگزاری این کلاس باحضورمدرسان برجسته وعضو فدراسیون فوتبال گامی مثبت درجهت ارتقاو رشد داوری دیارمان خواهدبود
باتلاش وپیگیری مهندس ابوالحسن دلبازریاست محترم هئیت فوتبال شهرستان کهگیلویه وهمکاران گرانقدرایشان ورایزنی بافدراسبون فوتبال ایران ومساعدت هیئت محترم فوتبال استان برای نخستین بارکلاس ارتقای داوری درجه ملی فوتبال باحضورجناب اقای استادحاج فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران وعضومجمع هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال وجناب اقای علیرضا سهرابی رئیس دپارتمان داوری فوتبال کشور به مدت چهارروزباحضورداورانی ازسراسرکشوردرشهردهدشت ودرمحل سالن همایشهای دانشگاه ازاداسلامی باهمکاری حاج اقا عمرانی رئیس محترم این دانشگاه برگزارگردیدکه این کلاس بارعایت منظم پروتکلهای بهداشتی بنحومطلوب واحسن وبانظمی خاص وکیفیتی بالا برگزارگردیدوشرکت کنندگان دراین کلاس باجدیدترین وبروزترین قوانین ومقررات داوری اشناگردیدندودرپایان کلاس ازمان تئوری وعملی ازشرکت کنندگان بعمل امدونفرات موفق دراین ازمان توانستندمجوزدریافت درجه ملی داوری فوتبال رادریافت نمایند
درافتتاحیه این کلاس برخی از مسئولان شهرستان و وتعدادی ازپیشکسوتان و موسپیدان ورزش حضورداشتند که  حاج اقای وحدانی فر امام جمعه شهردهدشت سخنان بسیارشیوا و جالبی درحد و اندازه مدرسان فیفا درمورد داوری بیان داشتندکه بااستقبال بسیارشرکت کنندگان درجلسه مواجه گردید و همه راشگفت زده و سورپرایزنمود
جاداردازهیئت فوتیال کهگیلویه که این کلاس بسیارارزشمندو مفید را که میتواندنقطه عطفی درپیشرفت وتحول داوری دیارمان داشته باشدیک تشکرویژه تقدیم نمود و به انهابخاطربرگزاری خوب این کلاس که موردرضایت مدرسان فدراسیون فوتبال بویژه استاد فریدون اصفهانیان قرارگرفت یک خسته نباشدجانانه گفت وقدرشناس زحمات انان بود

ارجمند؛پیشکسوت داوری