اَفتونیوز _ محمدفرزامی : پرداختن به موضوعی تاریخی و فرهنگی قطعا نیاز به تحقیق و تفحص و بررسی اسناد معتبر و مستند دارد تا مبادا گمنامی به ناحق به نام و نشان برسد و نامداری به حکم غضب و یا هم ناآگاهی به فراموشی سپرده شود.
شاید اکثریتی بدانند و اقلیتی ندانند که با شروع بکار اولین حفاری چاه نفت در حوالی روستای آب شیرین وگچ کوراوغلی و بعدها تاسیس شرکت نفت گچساران فردی بهبهانی الااصل به اسم محمودباوربه ریاست شرکت انتخاب گردیدد.
باورفردی بود که دستی در تاریخ و پژوهش و ثبت وقایع روز واقدامات شرکت نفت در منطقه داشتند.بنابراین باتوجه به اقداماتی ازقبیل حفاری ودر ادامه وجود چاه های متعددنفت و همینطور بهره برداری نفت درگچساران وسیل مهاجران هم به قصد نیروی کار وکارگری و هم کسبه شهرهای مجاور به قصدتجارت شهردوگنبدان به رونق وشهرت خاصی رسیدوباتوجه به حجم بالای استخراج نفت درشهرستان گچساران و وجود تاسیسات عظیم نفتی در این شهرستان ،گچساران درصدر اخبارکشور و خاورمیانه قرارگرفت.دراین میان فردی خوش ذوق وخوش قلم وخوش نگاربه نام حیدری قشقایی ازایل بزرگ قشقایی که در شهر دوگنبدان ساکن بودند کیوسکی مطبوعاتی دایر نمودند و همزمان به عنوان روزنامه نگار اخبار تغییر و تحولات و پیشرفت های نفتی وفرهنگی و اقتصادی شهرستان رابه جراید ملی و کشوری گزارش می دادند.ضمن اینکه به مدد قلم توانمندشان هم وقایع نویس خوبی بودند و همچنین فردی خوشنام درآن روزگار شناخته می شدند
نهایتا اینکه با توجه به پیشینه وکارحرفه ای واسنادمعتبر زنده یاد حیدری قشقایی اولین روزنامه نگاراستان کهگیلویه وبویراحمد قلمداد می شدند.
روحش شادویادش جاودان.