اَفتونیوز _ محمد فرزامی: بیکاری،نبودامکانات ،تنش های شدیدبی ابی سال های قبل،تنش های منطقه ای وعناوینی ازاین دست همه و همه باعث گردیده خیلی هابه فکرمهاجرت ازسکونت گاه اولیه خویش به شهر و شهرها باشند.
در این رهگذر شهر یاسوج به عنوان مرکزاستان ازاین پدیده نامبارک بی نصیب نمانده است.

مهاجرت هایی که باشیب تند روز به روز درحال بیشت رشدن هستند، به گونه ای که بسیاری از روستاهای مناطق جنوبی وگرمسیری استان درحال خالی شدن ومتروکه شدن هستند.کوچ این جمعیت برمواردمتعددوبسیاری تاثیرخواهدگذاشت.
از تاثیر بر وضعیت اقتصادی واجتماعی گرفته تا آموزش آموزش همواره به عنوان یکی ازمهم ترین نیازهای بشری “البته پس ازتامین نیازهای اولیه زندگی”مطرح بوده و هست.

این کوچ جمعیتی دراولین نگاه باعث کاهش تعداد دانش اموزان درمناطق مهاجرفرست وافزایش بیش از ظرفیت دانش اموز درمناطق مهاجرپذیرخواهدشد که بر روند و کیفیت آموزش تاثیرخواهدگذاشت.
دربابی دیگر،پایین بودن قیمت زمین ومسکن و اجاره بها درحاشیه شهر و مناطق کم برخوردار وتوسعه نیافته وفاقد امکانات رفاهی اولیه باعث می گردد که درحاشیه شاهد دپوی جمعیت باشیم.

پدیده مهاجرت بی رویه از روستاهابه شهر و ازسایر شهرستان های کم برخوردار قطعا مشکلات عدیده ای رابرای ساکنین وادارات خدمات رسان بوجودمی اورد.

این روزها بیکاری ،بی پولی وموارد دیگرباعث می شود که آسیب های اجتماعی ازحاشیه شهر به مرکز و سایر نقاط شهر گسترش یابد.