اَفتونیوز _ طایفه، به گروهی از مردم گفته می شود که با هم زندگی می کنند.
طایفه گرایی به معنای به کار گرفتن خویشان و افراد طایفه در راس و بدون توجه به شایستگی و توانایی و دانایی است . طایفه گرایی با هدف تقسیم پست ها به عنوان غنیمت درمیان خویشان و اطرافیان خود است . جامعه طایف گرایی جامعه ای است بی شکل و توده ای تفاوت این جامعه با جامعه مدنی که متشکل از گروهای داوطلباته ،و علاقه ها و سلیقه ها ی افراد . که در جامعه توده ای تصمیمات سیاسی افراد براساس معیارهای قبیله ای طایفه ای اتحاذ می شود ،در حالی که در جامعه مدرن و افراد برای پیشرفت و منافع ملی و جامعه تصمیم می گیرند .ولی در جامعه طایفه گرایی هدف از شرکت در انتخابات قدرت نمایی قوم خود ،و رسیدن به منافع مادی طایفه و ترس از رسیدن طوایف مقابل به قدرت .ورسیدن به محلی طایفه و ساخت ساز محله خود بدون تقسیم عادلانه امکانات برای طوایف دیگر
به تعبیر ( گیدنز ) به جایی رسیده ایم که رفتار سنتی مان در مقابل رفتار نوین قرار گرفته و نه مدرن هستیم و نه سنتی یعنی گرفتار تناقضی شده ایم که از خصوصیات جهان سوم است.
جهان سوم جایی هست :کم سوادی، برخوردهای فاقد جهت گیری علمی و متعصبانه ، سنت گرایی، نبوددموکراسی، پدر سالاری، آنتی فمنیسم در محافل روشنفکری کشورهای کمتر توسعه یافته به اخلاق جهان سومی تعبیر می شود
نگاه جامعه شناسی به قومیت: قومیت به معنای مطلقآ اجتماعی است ،قومیت به نگرش های فرهنگی اجتماعی معینی ازمردم اطلاق میشود که ان ها را از یک دیگر متمایز می سازد ،قومیت پدیده ای صرفا اجتماعی هست که نسل جوان تر از طریق اجتماعی شدن ؛ سبک ها ی زندگی و هنجارها و باورها اجتماعی را جذب هضم میکند

براساس معیار قومی و قبیله ای را یکی از آسیب های انتخابات در استانم می دانم و با وجود سکونت قومیت ها مختلف در استان که نتایج منفی آن پس از انتخابات برپیکر این این استان نمایان میشود و پیامدها منفی قوم گرایی: نخستین پیامد پراکنده گی است و قوم گرایی با محدویت همراه است.
که افکار و اندایشه های در قالب تنگ و کوچک قومی قرار گرفته ودر ان رشد می کند اما اندایشه انسان قابلیت بالاتر از قالب محدود و خشک و قومیت دارد و دیگر پیامدش فراهم شدن سلطان بیگانگان است
هر چند انتخاب درست در انتخابات شوار شهر ها می تواند ثمر بخش و توسعه استان باشد ولی تجربه دوره ها گذشته انتخابات شوار شهر و روستا و فضایی کنونی این استان نشان می دهد که بعضی از مردم براساس طایفه گرایی و قومیت در اولویت دیدگاه خود قرار می دهند .
رسیدگی به مشکلات شهری . شجاعت ،و امانت داری از حداقل ویژگی های یک نماینده خوب در شوار شهر استان هست
و امروز بزرگترین رسالتی که بر دوش فرهنگیان و دانشجویان و اهل علم که اگاه سازی ذهن خود و اطرافیان واقوام و دوستان خود از پیامدها منفی طایفه گرایی و قوم گرایی اگاه سازد که برای نسل ها بعدی مان و آینده روشنی بسازیم دیدگاه های قومیتی و طایفه گرایی مانع پیشرفت استانمان شد و از فرهنگیان و دانشجویان و نخبگان استانمان انتظار میرود با آگاه ساختن هم استانی های عزیز از پیامدها منفی قوم گرایی و طایفه گرایی اگاه سازد راه را برای برافراشتن پرچم رشد و ترقی مهیا سازند و این استان را از محرومیت نجات بدیم
به عنوان یک شهروند : به سراغ بزرگترها ایل و طایفه خود رفتم ودرباری انتخابات آینده و سوال ها کردیم و پی بردم که انتخابات استان در سایه طایفه گرایی و قوم گرایی که نمایندگان خود را روان سوار شهر می کند و هیچ پیشرفتی نداشته و اما الان میبینم که روح و سرنوشت جوانان منطقه ام را می لرزاند و مردم شریف استان برای ما سرنوشت شهرمان را مشخص می کند و آنچنان که قبلا هم مشخص کرده است و از شما نخبگان و روشنفکران و متعمدین و جوانان تمام اقشار فرض است پرچم روشنگری را برافراشته و نسبت به برچیده شدن بساط طایفه گری در آستانه انتخابات دوره ششم شوار ها شهر استانم کمر همت ببندید و با تآسی به کلام وحی و ایه شریف (واعتصمو به حبل الله جمیعآ ولا تفرقو ) شهر یاسوج رااز ورطه سقوط نجات دهیم تا شرمنده نسلهای آینده نگردیم.