اَفتونیوز _ کشاورزی از حوزه هایی که بسیاری از مردم استان در آن فعالیت دارند و نقش بسزابی در تامین نیازهای اولیه مردم دارد، کشاورزی که تنها منبع درآمد اغلب روستاییان است اما موفقیت در این عرصه نیازمند در اختیار قرار دادن امکانات و ارائه خدماتی مختلفی همچون سموم و کود شیمیایی به کشاورزان است.
متاسفانه چند ماه ای است که صدای مردم درآمده و انتقاد کشاورزان را می شنویم که از گران شدن کود شیمیایی می نالند.
کود شیمیایی در این فصل ضروری است و کشاورزان از نبود آن رنج می برند.

یکی از کشاوزان  بحران کمبود کود شیمیایی را موجب از بین بردن کاشت محصولات کشاورزی این منطقه شده است.
یکی دیگر از کشاورزان  توزیع نامناسب کود در جهاد کشاورزی را علت کمبودان میداند و  برخی کشاورزان نیز، به دلیل کمبود کود از کشت نصف زمین های کشاورزی خود صرف نظر کردند.

نبود کود شیمیایی و خرید آن در بازار آزاد به قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان و این افزایش قیمت هیچ سنخیتی با درآمد کشاورزان ندارند و چنین افزایش قیمتی ضربه به بخش کشاورزی است.

سوال این جاست این کودهای که در بازار آزاد هست از کجا خریداری می شوند و به این قیمت گزاف به دست کشاورزان می رسد.

گزارش : امیر بینا