اَفتونیوز _ در اوج بحران خبرنویسی و فقدان رسانه در تعریف ساده آن در کهگیلویه به گونه ای راجع به یک‌ بست نشینی و استعفا در یک سطح‌ جزئی و کوچک نوشته و گفته می شود که در نگاه اول این تصور پیش می آمد که رئیس جمهور و یا دبیرکل سازمان ملل استعفا داده اند.
بیمارستان یک‌ مکان کاملا تخصصی است ولی باید یک استثنا برای بیمارستان ها در کهگیلویه و بویراحمد قائل شد چرا که مراکز پزشکی هم شبیه سایر حوزه ها همچون آموزشی، دامپزشکی، بهزیستی و … درگیر زد و بندهای اطرافیان نمایندگان است.
مدیریت شبکه بهداشت شهرستان و بیمارستان دهدشت بیش از آن که بر کار و خدمت و توجه و پاسداشت کادر درمان درگیر در اوج‌ کرونا متمرکز باشد درگیر کم‌کاری و عامل نارضایتی و آه و فغان‌مردم است. فقدان پاسخگویی در این‌ مکان بیداد می کند و با وجود مطالبه عمومی نسبت به چندین حادثه و همچنین قهر و نازهای مدیریتی باید شاهد منت گذاری همین مدیر مستعفی برای یک دستگاه ساده “سل کانتر” از سوی نماینده باشیم و روز بعد درگیری وابستگان قلمی نماینده سابق و فعلی راجع به دستگاه سی تی اسکن را تحمل کنیم که هر کدام تامین‌ نیاز ابتدایی یک بیمارستان را ماحصل کار و نامه نگاری نماینده مورد دلخواه خود عنوان کنند. آن اندازه که در بخش های ملاقات ممنوع بیمارستان دهدشت سروصدای سیاست و نزدیکان‌نمایندگان سابق و فعلی بیماران به حال خود رها شده را آزار می دهد در مجموعه وزارت کشور خبر از بگیر و بندهای سیاسی و قومی نیست.
گلبونگ‌