اَفتونیوز _ اسکندر رحمانی : چندسال است که با هم بحث وجدل و…….!! دارند!
هردو همدیگر را متهم می کنند به “ریا وخیال وعدم کارآیی!
هردو خود را عملگرا وخادم مردم معرفی می کنند ودیگری را عکس!
اخیرا غلامرضاتاجگردون خطاب به غلامرضا پاکدل فرموده اند:
به قول لری یه بردی بنه سر حیش والا چیز در مورد او می گوید که دیگر نتواند به شهر بیاید!
غلامرضاپاکدل در جواب فرموده اند:
خطاب به تاجگردون که دستت از پایت درازتر یعنی هر چه می دانی بگو!
نتیجه سیاسی :
سیاسیون منطقه می دانند که این دو عزیز هرچه نسبت بهم سراغ داشته اند گفته اند اگر بمب اتم هم در اختیار می داشتند تاکنون باآن همدیگر را بمب باران کرده بودند!
چون هدف “انتقام سخت است”!
و بیشتر بحث حول وحوش شرکت نفت گچساران است که دوره ای پاکدل مدیر عامل آن بوده است.
وطرفداران هریک لیست هایی از استخدام وبکار گیر نیرو به صورت غیر قانونی که در شرکت نفت دیگری بکار گرفته انددر فضای مجازی انتشار داده اند.
ومتهم به فامیل گریایی وقوم بازی وپارتی بازی ورانت کاری و….. همدیگر را نموده اند.
انتظار است هر غلامرضایی که حق می گوید وخود را خادم مردم می داند مردم شریف وفهیم ومظلوم منطقه را دچار شک وتردید نکنند ویک بار برای همیشه مدارک ومستندات خود را به عدلیه ارجاع نمایند تا موضوع روشن شود.
نتیجه اخلاقی!
هرکس به اندازه وسعت مسئولیت خود از مردم منطقه از کاستی ها وکمبود ها کاروعمل خود عذرخواهی کند.وکینه توزی وانتقام را کنار بگذارد و به اندازه توان وقدرت اداری خودفکری برای فرزندان بیکار منطقه نمایند.
گردست فتاده ای را گرفتی مردی!
-مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی!
عزیزان دست به دست هم دادن بیشتر ما را گرم می کند تا دویدن بی هدف!
چه زیباوقشنگ است که این دو غلامرضا به تاسی از آن امام رئوف که نام آنها افتخار غلامی آن بزرگوار را دارند بغل شادی بگشاید هم روح خود را آرام کنند وهم دل مردم راچون دو دست بهتر از یک دست کار می کند.
بدانند که هر دو سوار یک قایق می باشند!
نلسون ماندلابعد از۲۷سال زندانی وشکنجه ها قرون وسطایی گفت:
همه را بخشیدم؛چون می خواهیم زندگی کنیم می خواهیم الگوی فرزند انمان باشیم ؛می خواهیم آینده را بسازیم؛ ما فرصت کینه ورزی نداریم؛ما با سفیدهایی که ماراانسان نمی دانستند پاسخمان “محبت است”
نلسون ماندلا برای همیشه در تاریخ ماند
۱۴۰۰/۱/۲رحمانی ؛اسکندر.