این اوج بی انصافی است که رقیب مستقیم مارادرمقدماتی جام جهانی بعنوان میزبان انتخاب میکنند

*متاسفانه خیلی ازماچون مخالف بعضی ازسیاستهای دولتمان هستیم باورکرده ایم که هرتصمیمی علیه مابگیرندعادلانه واصولی است درحالیکه اصلااینطورنیست*

*اصلاماهم بپذیریم که ازنظرزیرساخت وامکانات وبخصوص پروتکلهای بهداشتی ضدکرونا ویا بحث تحریمهای ظالمانه وعدم پخش حق تلویزیونی ماناتوان هستیم ومشکلات عدیده داریم پس چرا میزبانی مسابقات رابه کشورهای بیطرف مثل قطر امارات کویت ازبکستان مالزی کره ژاپن ویاخیلی دیگرازکشورهایی که امکانات بسیارپیشرفته دارندنمیدهند؟*

*ایازیرساختهای انهاهم ضعیف است؟*

*ایاانهاهم درتحریمندومشکل انتقال دلارهارهای امریکارادارند؟*

*ویاامکانات رعایت پروتکلهای بهداشتی راندارند*

*چرادربین تمامی کشورهای اسیایی میزبانی مسابقات رابه رقیب مستقیم ما درمسابقات مقدماتی جام جهانی میدهند؟*

*کجای این تصمیم فیفا وا اف سی فدراسیون فوتبال جهانی وکنفدراسون فوتبال اسیاعاذلانه ومنطقی واصولی ودرچهارچوب عدل وبرابری است؟*

*مگرمادیداررفت رادرکشوربحرین برگزارنکردیم وبازنده نشدیم؟*

*حالاچرادوباره بحرین؟*

*ایانمیشددریک کشوربیطرف دیدارماوبحرین رابرگزارکنند؟*

*یافقط کشوربحرین تنهامیتواندمیزبان باشدوتوانایی امکانات زیرساختی رادارد؟*

*مگرکشورقطرباساخت دوازده استادیوم بزرگ سرمایشی وگرمایشی پیشرفته میزبان بزرگترین رویدادورزش دنیا(جام جهانی )نیست؟*

*ایااین کشورهم زیرساخت ندارد؟*

*یادرتحریم است ومشکل انتقال ارزدارد؟*

*این تصمیم واقعاغیرعادلانه میباشدوچون خیلی ازماهامخالف سیاستهای کشورمان هستیم متاسفانه هرتصمیمی علیه ورزش کشورمان راعادلانه ومنطقی میدانیم درحالیکه اصلاابنطورنیست ومافیای حاکم برورزش دنیادراینموردباقراردان بحرین بعنوان میزبان کاملاتصمیم غیراصولی ومنطقی گرفته است*

*بله مااعلام میکنیم زیرساختهای ورزش مامشکل داردبخاطرتحریمهامحدودیتهای زیادی برای ((fifa وafc))وجودداردومیزبانی برای مامشکل است اماایاغیرازبحرین ذینفع ورقیب ما درتمام اسیاکشورسومی وبیطرفی وجودنداشت که میزبانی رابه ان کشوربدهند؟*

*انصاف هم چیزخوبی است*

*چگونه مابه این تصمیمات شک نکنیم وان راعادلانه بدانیم*

*درحالیکه امکان هرتصمیم منطقی وعادلانه دیگری وجودداشت*

*متاسقانهدرمیزبانی مسابقاتقهرمانی باشگاههای اسیاهم همین ظلم رابه فوتبال باشگاهی کشورمان کرده اندومارامحروم نمودند*

*استقلال بایدبه عربستان بروداماتیمهای عربستانی نبایدبه ایران بیایندایانمیشدگروه استقلال راهم حداقل دریک کشوربیطرف برگزارکنندتاعدالت اجراگردد؟*

چگونه اینهمه ظلم وبیعدالتی رابپذیریم؟

ابوصالح دانشفر