من با کمال تأسف انشاء نویس خوبی نیستم و همواره سعی کرده ام در نوشته هایم از توصیف غیرلازم خوداری کنم . به هین دلیل هیچگاه نگفته ام که علم بدون ثروت خوب است . بلکه همواره گفته ام باید ثروت درخدمت علم باشد. و اما یک خاطره ازروزگار گذشته دربارهء دهدشت: روزعید مبعث سال ۱۳۳۸ خورشیدی آقای عطا طاهری برای من که مدیر و آموزگار روستای شامبراکان بودم و زنده یاد عبد الحسین مردانی که مدیر و آموزگار دبستان تل بابونه چرام بود.  پیغام داد : فردا که روزعید مبعث می باشد درمنزل اودردرخرابه های شهر باستانی دهدشت همدیگر را ملا قات کنیم .درآن روزگاربعضی ازخانوارهای طایفهء طاس احمدی که سرپرست آنها عطا طاهری و برادرش سالارعزیزی بود برای مدت سه ماه زمستان درخرابه های دهدشت سکونت می کردند.و بعد ازاتمام فصل زمستان رهسپارمنطقهء ییلاقی خود دردمچنار می شدند وآقای طاهری و دانش آموزانش هم بامردم، ییلاق و قشلاق می کردند. وقتی که ما دونفربه منزل آقای طاهری که در کنار خرابه های دهدشت بود رسیدیم دیدیم که درمیدان مسطحی عده ای ازرؤسای ایلات و طوایف بهمئی،طیبی،دشمن زیاری و بویراحمد روی فرشهایی که گسترده بودند نشسته اند و ۵ ،۶  صندلی هم از بهبهان یا جای دیگرآورده بودند که رؤسای ایلات روی آن نشسته بودند . رئیس گروهان ژاندارمری که امورانتظامی ایلات کهگیلویه را بعهده داشت و یکنفر مغازه دار به اسم کشوری هم حضورداشتند. ابتدا یک قطعه چوب ۳متری پیدا کردند و یک کارتن مقوائی با میخ به آن کوبیدند و آقای طاهری باخط زیبای حود روی آن نوشت : ازاین تاریخ به بعد طبق تصویب نامهء وزارت کشور، دهدشت مرکز شهرستان جدید التأسیس کهگیلویه می باشد. ودرآینده هرکدام ازسازمانهای دولتی و مردم می توانند درآن اقدام به ایجاد ساختمان اداری و مسکونی نمایند. و خیابان احداث کنند. ازان تاریخ به بعد سنگ بنای دهدشت جدید که هم اکنون طول وعرض آن را در یک شبانه روز هم نمی توان پیمود گذاشته شد.  ازآن تاریخ  درب خانهء عطا طاهری وخانه های طایفهء طاس احمدی به روی مردم کهگیلویه بازبود . باوجودی که مالکیت زمینهای زراعتی واقع دراطراف شهر قدیمی دهدشت مربوط به طایفهء طاس احمدی بود برای احداث ساختانهای مسکونی و تجاری مهاجرین و ساکنین کهگیلویه نه تنها محدودیتی بوجود نیامد بلکه اختیاردادند که جهت احداث میادین و خیابانها ومعابردرحد نیاز اقدام شود. و از این جهت امکانات لازم برای ادارات تازه تأسیس فراهم گردد.با این وجود تاکنون هیچ نفطه ویامکانی به نام عطا طاهری که شایسته وسزاوارحقشناسی و سپاس می باشد نامگزاری نشده است.  انجام این امروظیفهءاخلاقی مردم بویژه جوانان بومی وتحصیل کرده شهرستان کهگیلویه می باشد. که خدمات عطا طاهری فرزند دانشمند خود را پاس دارند.درپایان برای اطلاع دوستداران آقای کی عطا طاهری متن قطعه شعردکتر جواد صفی نژاداستاد دانشکدهءعلوم اجتماعی دانشگاه تهران به مناسبت تبریک نوروز سال ۲۵۳۶[۱۳۵۶]خطاب به کی عطا طاهری تقدیم خوانندگان محترم می شود.

یعقوب غفاری