شورای شهروشفافیت

حق قانونی یک شهروند است که بداند در شورا چه اتفاقاتی می افتد؛ کدام اعضا غایب یا حاضرند؟ چه تصمیماتی گرفته شده و چه کسانی به آن مصوبات رای داده اند؟ آیا مواردی در رابطه با تعارض منافع وجود داشته یا نه؟ شفافیت مالی اعضا چگونه بوده؟ آیا شهروند و خبرنگار می‌تواند در جلسات شورا حضور داشته باشد؟ آرشیو جلسات شورا در دسترس است؟ چه میزان از وظایف ۳۴بندی شورا مورد توجه قرار گرفته؟


ضرورت یک تغییر

سال ۱۳۷۷ اولین انتخابات شورای شهر و روستا با هدف مشارکت حداکثری مردم در حاکمیت برگزارشد. اما متاسفانه طولی نکشید که از رسالت حقیقی خود بازماند و وارد سهم خواهی ها، باندبازی ها و در مناطق عشیره ای وارد طایفه گرایی افراطی شد. این طرز نگاه انتظارات را حداقلی می‌کرد. زیرا کاندیدایی که باید خود و تفکراتش را به دیگران عرضه می‌کرد تا رای برنامه و اهداف و شفافیتش را بگیرد وارد بازی بده بستان و تاکید بر خویش و قوم گرایی و اصطلاحا “ککامی ککاتم” و دیگر راه های نامتعارف می شد. این روند رو به انحطاط تا جایی پیش رفته که برخی حاضرند به هر قیمتی کاندیدایی از فامیل خودشان_ حتی اگر شایسته هم نباشند_ به شورای شهر راه پیدا کند. در نتیجه مطالبات بحق و دغدغه های حیاتی مسکوت ماند و به گوشه انزوا رانده شد.

۱_” شفافیت” حلقه گم شده بسیاری از مشکلات شورا و شهرداری است.
حق قانونی یک شهروند است که بداند در شورا چه اتفاقاتی می افتد؛ کدام اعضا غایب یا حاضرند؟ چه تصمیماتی گرفته شده و چه کسانی به آن مصوبات رای داده اند؟ آیا مواردی در رابطه با تعارض منافع وجود داشته یا نه؟ شفافیت مالی اعضا چگونه بوده؟ آیا شهروند و خبرنگار می‌تواند در جلسات شورا حضور داشته باشد؟ آرشیو جلسات شورا در دسترس است؟ چه میزان از وظایف ۳۴بندی شورا مورد توجه قرار گرفته؟
تنها، بند اول اختیارات و وظایف شورا مشخص کردن شهردار است… به راستی شورای تک ماده ای! و یک بندی! چقدر از مشکلات را می‌تواند حل بکند!
بی شک وقتی به این”خانه ای در تاریکی” نور بتابد و به برکت شفافیت و شیشه ای شدن تصمیمات، کسانی که به طمعی به دنبال این جایگاه هستند تا حدودی حساب کارشان را می کنند!

شفافیت در شهرداری_ که سطح ارتباطش با مردم بسیار بالاست و مردمی ترین نهاد حاکمیتی است_چگونه است؟
آیا طبق بند دهم وظایف شورا، هر شش ماه یک بار گزارش درآمدها و هزینه ها به شورا_ و به تبع آن به مردم _داده می‌شود؟ چه تلاشی برای بیشتر شدن درآمدها صورت گرفته و چه کارهایی برای کاهش هزینه ها برنامه ریزی شده است؟
آیا فروختن زمین های شهرداری_ که سرمایه این مردم است و باید صرف ساخت مکان های عمومی مانند پارک شود_برای تامین هزینه ها کار صحیحی است و ظرفیت سوزی نیست؟

آیا در مساله تعارض منافع(در مورد آن بیشتر صحبت خواهیم کرد)
شفافیت وجود دارد و وقتی در مساله ای منافع مردم و منافع شخص خاص در تعارض باشند تصمیم صحیح گرفته می‌شود؟

سند توسعه شهرستان چقدر عملیاتی است؟ و زمان بندی رسیدن به اهداف آن چگونه است؟

شفافیت در زمینه حقوق و مزایا به چه صورتی است؟ چرا برخی کارگران شهرداری نسبت به پرداخت حقوق خود توجیه نمی‌شوند و اعتراضات آنها سر از شبکه های بیگانه در می آورد؟

قراردادها و مناقصات، شرایط پذیرش، مفاد مناقصات، شفافیت انتخاب پیمانکار و روند اجرای پروژه به مردم اطلاع داده می‌شود؟

آیا مردم حق دارند بدانند در این “تاریک خانه” چه خبر است؟

به باور ما حیاتی ترین اقدام برای برون رفت از وضع موجود پذیرش شفافیت است و این مساله مادر حل تمام مسائل دیگر است و باعث ایجاد مطالبه گری و مشارکت مردم در سرنوشتشان است… و این مهم به راحتی قابل اجراست. پیشنهاد طرح شفافیت شورا و شهرداری و ایجاد یک سایت جامع برای این مهم، زمینه اصلاح اصولی وضعیت موجود را فراهم خواهد آورد.

ادامه دارد

احسان مرادی