برنامه‌ای برای اعتلای شهرم یاسوج

مجموعه ی کار جهادی و خدمت پاک با مطالعه ی ظرفیت قانونی شورای شهر، شهرداری و با مشورت اساتید متخصص حوزه ی مدیریت شهری در بخش های مختلف، با برنامه ای پنج محوری، پا به عرصه ی انتخابات گذاشت، که عناوین این پنج محور، محضر شهروندان نجیب شهر یاسوج به شرح ذیل ارائه می گردد.


سید محمدصادق قائمی پژوهشگر اجتماعی و کاندیدای ششمین دوره شورای شهر یاسوج در یادداشتی برنامه های خود را برای توسعه شهر یاسوج تشریح کرد.

مجموعه ی کار جهادی و خدمت پاک با مطالعه ی ظرفیت قانونی شورای شهر، شهرداری و با مشورت اساتید متخصص حوزه ی مدیریت شهری در بخش های مختلف، با برنامه ای پنج محوری، پا به عرصه ی انتخابات گذاشت، که عناوین این پنج محور، محضر شهروندان نجیب شهر یاسوج به شرح ذیل ارائه می گردد.

١. برنامه ی مدیریت اقتصاد شهری (مبتنی بر کسب منابع پایدار و اشتغال زایی).

٢. مدیریت اجتماع شهری (مبتنی بر مدیریت محله محور و عدالت محله ای در برطرف کردن معضلات محله، حمایت از توسعه ورزش قهرمانی و ایجاد زیر ساخت های ورزش همگانی، ).

٣. مدیریت فرهنگ شهری (مبتنی بر سبک زندگی یاسوجی _ اسلامی و نشاط شهری).

۴. مدیریت عمران شهری( مبتنی بر نیازهای زیر ساختی و مبلمان شهری).

۵. مدیریت شهر هوشمند (مبتنی بر الکترونیکی کردن خدمات حوزه ی شهری، گردشگری هوشمند، ترافیک هوشمند، دفع زباله ی هوشمند و..).

یقین داریم، اجرای برنامه ی مورد اشاره که لازمه ی پیشرفت شهر یاسوج است جز با کار جهادی و خدمت پاک میسر نخواهد شد.