مسئولیت اجتماعی و شرکت درانتخابات

یکی از دلایل اصلی این بی‌تفاوتی سوء‌مدیریت مدیران و مسئولان کشوری، استانی و شهری می‌باشد که با عملکرد نادرست و ناآگاهانه خود باعث ایجاد عدم مسئولیت پذیری در شهروندان جامعه شده اند.


افتونیوز – دکتر محمد کرمی*

هر جامعه ای برای اینکه بتواند پله های ترقی و رشد و تکامل را طی نماید، باید شهروندان آن جامعه نسبت به وقایع و رویدادهای جامعه خود حساس بوده و دارای حس تعهد و مسئولیت اجتماعی باشند و نسبت به اتفاقات اجتماعی ، سیاسی ،فرهنگی، اقتصادی شهر و جامعه خود بی‌تفاوت نباشند .

باتوجه به تحقیقات صورت گرفته ، در کشورهای جهان سوم کمتر به این مقوله بها داده میشود و شاید به نوعی یکی از دلایل عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه به همین حس عدم تعهد و مسئولیت پذیری اجتماعی برمیگردد که شهروندان و افراد چنین جوامعی معمولاً به مسئولیت و تعهد اجتماعی که عامل مهم ایجاد حس مسئولیت پذیری در جوامع مختلف می باشد اعتنا نمی کنند در صورتی که ایجاد حس مسئولیت پذیری از عوامل اصلی موفقیت کشورها و جوامع مدرن و پیشرفته در جهان می باشد و همچنین کشور و جوامع جهان سومی که در حال حاضر شانه به شانه های کشورهای پیشرفته حرکت می کنند و به نوعی شاید از بعضی از آنها هم جلوتر باشند فقط ایجاد حس قوی مسئولیت اجتماعی در بین شهروندانشان می باشد .

حلقه مفقوده اکثر کشورها و جوامع توسعه نیافته و کشور عزیزمان ایران و همچنین شهر یاسوج همین عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی و مغفول ماندن این مقوله در بین شهروندان میباشد که به نوعی دچار بی تفاوتی شده ایم، و شاید یکی از دلایل اصلی این بی‌تفاوتی سوء‌مدیریت مدیران و مسئولان کشوری، استانی و شهری می‌باشد که با عملکرد نادرست و ناآگاهانه خود باعث ایجاد عدم مسئولیت پذیری در شهروندان جامعه شده اند.

یکی از رویدادهای مهمی که شهروندان می توانند به عنوان یک شهروند وظیفه شناس و مطالبه گر به طور مستقیم و نزدیک ، حس تعهد و مسئولیت اجتماعی خود را به رخ بکشند همین شرکتشان در انتخابات و به خصوص انتخابات شورای شهر و روستا می باشد که افراد می‌توانند با انتخاب صحیح و آگاهانه ، به نوعی حس تعهد و مسئولیت اجتماعی خود را نشان دهند . ما وتک تک افراد جامعه می توانیم با انتخاب فرد مورد نظر به نوعی حس تعهد خود را نسبت به شهری که در آن زندگی می کنیم نشان دهیم و نگذاریم که شهر و جامعه ما بیش از این دچار پسرفت و عقب ماندگی شود .

تحولات ، پیشرفت و تکامل جامعه و شهر عزیزمان یاسوج منوط به انجام این وظیفه بسیار مهم است و ما بدون شرکت در انتخابات شورای ( انتخاب درست ،آگاهانه ، بدون زد و بند) شهر و روستا نمی‌توانیم انتظار شهری آباد و قابل زیست برای خودمان را داشته باشیم.
امیدواریم که شهروندان عزیز و آگاه با حس مسئولیت پذیری خود فردی آگاه، متخصص ، متعهد و پاک دست را برای شهر عزیزمان انتخاب کنند زیرا فردا باید در قبال فرزندانمان که در این شهر زندگی می کنندیاخواهند کرد پاسخگو باشیم.زیرا آنها از ما سوال خواهندکرد.

*کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر یاسوج