تشریح برنامه ها و اهداف پروانه پناهپوری کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر دوگنبدان (قسمت دوم)

۷_حمایت های جدی مادی و معنوی : * این حمایت ها برای تقویت کمی و کیفی گروه های هنری و جامعه هنرمندان عزیز شهر و حرکت بسوی (هنر اجتماعی ،اخلاقی و اقتصادی ) حمایت از ورزش های حرفه ای از جمله پهلوانی – پیست موتور سواری و سوار کاری ۸_ حمایت قانونی و اجتماعی از […]


۷_حمایت های جدی مادی و معنوی :

* این حمایت ها برای تقویت کمی و کیفی گروه های هنری و جامعه هنرمندان عزیز شهر و حرکت بسوی (هنر اجتماعی ،اخلاقی و اقتصادی ) حمایت از ورزش های حرفه ای از جمله پهلوانی – پیست موتور سواری و سوار کاری

۸_ حمایت قانونی و اجتماعی از اقشار کارگری و کسبه و بازاریان محترم :
* و همچنین تلاشگران عرصه خدمات عمومی شهر جهت ارتقأ سطح رفاه آن عزیزان و برنامه انجام دوره های آموزشی و افزایش سطح دانش عمومی در راستای حرکت بسوی بازاری فعال و سالم

۹_ اراِیه گزارشات ۳ ماهه:
* اقدامات و فعالیت های شورا به صورت شفاف به سمع و نظر مردم جهت مشارکت عموم همشهریان در فعالیت های شورا برسد
۱۰_ بهبود بخشیدن و انسجام به بازار های تره بار و ضد عفونی و گند زدایی آن ها

۱۱_ همکاری با حوزه های سلامت و علوم پزشکی در جهت سرویس دهی به محله های آسیب پذیر

۱۲_ همکاری با حوزه مدیریتی آموزش و پرورش :
* جهت سامان بخشیدن، تسهیل و کمک  در امر آموزش به دانش آموزان محله های آسیب پذیر(حمایت از کودکان کار)