بعضی ها پلکان دیگرانند

قاعده زمانه است که بعضی ها پلکان شوند و دیگران با گذاشتن پای خود بر دوش آنها به بالا بالا ها برسند. از بخت بد منم یکی از آن پلکان ها هستم که همیشه در مقاطع مختلف سعی کرده ام سنگ زیرین آسیاب نظام باشم و هر آنچه به نفع نظام هست قبل از اینکه […]


قاعده زمانه است که بعضی ها پلکان شوند و دیگران با گذاشتن پای خود بر دوش آنها به بالا بالا ها برسند.
از بخت بد منم یکی از آن پلکان ها هستم که همیشه در مقاطع مختلف سعی کرده ام سنگ زیرین آسیاب نظام باشم و هر آنچه به نفع نظام هست قبل از اینکه به من دیکته شود انجام دهم ولی اما…
به محض اینکه فرصت طلبان متوجه می شوند که خبری هست به درون دایره گود آمده و خودرا همه کاره موضوع مطرح شده می کنند و استفاده لازم را نیز از قبل آمدن شان می برند.
در ادوار گذشته از دفتر تهران محسن رضایی برایم مرقومه فرستاده می شد که انتظار داریم در شهرستان خودتان و همچنین استان خود برای کاندیداتوری محسن رضایی تبلیغ کنید بنده هم به تبع اینکه ایشان زاگرس نشین هستند همه جوره قلم و قدم می زدم.
در این دوره هم قبل از تشکیل ستاد و بگیر و ببند ها هماهنگی شد که کار رسانه ای ایشان را انجام دهم که البته من هم غیرت زاگرس نشین خودرا بکار بسته و انجام وظیفه نمودم.
از بد روزگار گرفتار عمل جراحی شده و در بیمارستان مرکزی شیراز بستری شدم و در همین زمان ستاد ها تشکیل و از راه رسیده ها کسب عناوین مختلف را از آن خود نمودند.
انتظار می رفت بخصوص از جناب بزرگواری که دلیل غیبت دوستان و همراهان خودرا جویا می شدند که اگر هم شدند تازه رسیده ها نمی گذارند بگوش کسی برسد.
علی ایعالم ما به وظیفه خویش عمل می کنیم و انتظار تشکر و عنوان هم نداریم اما این رسم ناخوشایند جوانان را از پیرامون شما پراکنده خواهد کرد.
تجربه چهل و اندی سال بنده این مهم را به اثبات رسانده و می رساند.

سیدقربانعلی موسوی