پیام تقدیر و تشکر سخن سنج از مردم

*((درسرزمین خاطره هاانان که خوبندهمیشه سبزند وانان که محبتهاودوستیهارابرقلبشان برافراشتندهمیشه به یادمیمانند))* یزدان پاک رامی ستایم و سپاسگزارم که انتخابات سال ۱۴٠٠ با تمام شرایط موجود و حاکم و ویژگی های خاص خود که داشت به سرانجام رسیدـ خالق و آفرینده هستی را می ستایم که به بنده امیدو انگیزه داد تا باورود مجدد به […]


*((درسرزمین خاطره هاانان که خوبندهمیشه سبزند وانان که محبتهاودوستیهارابرقلبشان برافراشتندهمیشه به یادمیمانند))*

یزدان پاک رامی ستایم و سپاسگزارم که انتخابات سال ۱۴٠٠ با تمام شرایط موجود و حاکم و ویژگی های خاص خود که داشت به سرانجام رسیدـ
خالق و آفرینده هستی را می ستایم که به بنده امیدو انگیزه داد تا باورود مجدد به این عرصه وباتوجه به توانایی وبضاعتی که درخویش داشتم وبا برنامه ای که مدنظرداشتم بتوانم بستر مشارکت مردم رادرجهت تعیین سرنوشت خویش فراهم نمایم

سپاس وتشکر دارم خدمت همه همشهریان وشهروندان گرامیم، که باتوجه به شرایط سخت اقتصادی وزندگی خویش به پای صندوق های رای رفتند وبه عشق و وفاداری خویش نسبت به دیارکهنشان وخاک پاک ایران زمین احساس مسئولیت وانجام وظیفه نمودندتادرجهت پیشرفت وشکوفایی وتوسعه وابادانی مام میهن شریک وسهیم شده وتحول بوجوداورند

سپاس وتقدیر وتشکر ویژه و سرتعظیم خالصانه فرود می اورم در مقابل عزیزان وطرفداران نیک اندیش و نیک رفتار،نیک گفتارم که بهار فرحناز،دل انگیز،سرسبز۱۴٠٠ خویش را با قدوم و قلم و حضورشان همراه و همکار این حقیر بودند و با عشق و رای پاک خویش بنده را.شرمنده افکار واخلاق و رفتار نیک خود کردند
هرچند در این دوره از انتخابات شورای شهر کهن دیارم به دلایل مختلف توفیقی حاصل نگردید تا بتوانم با حضور مجدد خود ادامه اهداف و برنامه های خود که فقط،فقط برای توسعه و آبادانی وارامش و آسایش وحقوق پشهروندی شهروندان کهن شهرم.ومردمان زجرکشیده اش بود به سرانجام برسانم

حال با توجه به اخلاق ومنش ورفتاری که آفرینده یکتا در بنده نهادینه کرده؛در هر مسند و جایگاهی و سنگرتعلیم وتربیت
که باشم خدمتگزارهمه شما خواهم.بود

از یزدان پاک،بی همتا ودادار دادگستر برای همه شهروندان کهن شهرم دهدشت و کهن سرزمین پاکم ایران؛ سرافرازی،سربلندی،آزادگی،
موفقیت،تندرستی ،نشاط، شادمانی خواهان وآرزومندم

ایرج سخن سنج