کی بود کى بود من نبودم/نگاهی چند قسمتی به انتخابات میاندوره ای مجلس درگچساران وباشت/قسمت سوم

قرار بود این قسمت نظر لیدرها وبزرگان قشقایی را انتشار بدهیم که تعدادی از این دوستان امادگی نداشتند انشالله قسمت بعدی انتشار خواهیم داد اما خیلی ها می پرسند معنی سر تیتر مقاله کی بود کی بود من نبودم به چه معنایی هست علت انتخاب این سرتیتر به این معنا هست که چهل سال که […]


قرار بود این قسمت نظر لیدرها وبزرگان قشقایی را انتشار بدهیم که تعدادی از این دوستان امادگی نداشتند
انشالله قسمت بعدی انتشار خواهیم داد
اما خیلی ها می پرسند معنی سر تیتر مقاله کی بود کی بود من نبودم به چه معنایی هست
علت انتخاب این سرتیتر به این معنا هست که چهل سال که قشقایی های گچساران درهر دوره به تناوب کاندیدی داشته اند
بعد از باخت ومیدان را واگذار کردن به حریف ویا تعدادی از آنها که درزمین حریف مقابل بازی می کنند خصوصٱ بعد پیدایش فضای مجازی بسرعت در فردای انتخابات سروکله آنهادر گروه ها پیدا میشود وسعی در تبرئه خود ونفرات همرا هی کننده هستند وسعی می کنند توپ را در زمین جبهه مقابل بیندازند با فرافکنی وسفسطه بازی رفتن به جبهه رقیب را بایکسری دلایل من دراوردی وگرفتن چهره حق به جانب تمام تقصیرات را بگردن دیگران می اندازند وسوال را باسوال جواب می دهند
ودر مقابل طرفداران کاندید قشقایی نیز از قافله عقب نمانده وآنها نیز مطالبی برای شکست ویکی از دلایل را حمایت نکردن این طیف از هم زبانانشان می دادنند.
چندین دهه ه‍ست کار به همین روال پیش رفته هرطیف یا شخص بزرگ ونامی ویاتاثیر گذار سعی بر تبرئه خود وهمردیفان وشکست را به گردن دیگران انداختن درهردوره داشته
درواقع سرتیترکی بود کی بود من نبودم مصداق این جماعت از ساکنان گچساران هست
یک هیاهوی چندروزه تز های که بایدبازسازی بشویم کسانی که خیانت کرده اند به مردم معرفی نماییم ….وده ها مطالب حماسی …ولی درعمل بعد از چند روز به یک سکوت طولانی مدت فرومی روند تا یکماه مانده به دور بعد انتخابات دوباره سروکله انهاپیدا میشود بانام لیدر بزرگ جوانان فعال ووووبازی دیگری شروع میشودواین چرخه سالهاست که ادامه دارد بی نتیجه ومردم هم دلسردتر وبی اعتماد تر به این جماعت رنگارنگ وبرای امدن پای صندوق های رای بی انگیزه ترازدور ه های قبل هستند

ادامه دارد

یادداشت: حسن طیبی دره شوری