مارون بجوشد عالمی سیراب خواهد شد

اَفتونیوز _ میرآرش تقوی : خشکسالی است و آسمان بخیل و مردمان ناامید وبرافروخته از ناکارآمدی دولتی پیروخسته که دخیلش رابجای درخت تنومند همت وتعصب ملت ایران به شاخه سست وپوک دوستی کدخدا بسته بود جوانان مملکت بیکار وبی پناه و تحت شدیدترین حملات رسانه ای تاریخ بشر هوا بیرحمانه گرم و برق در نوسان […]


اَفتونیوز _ میرآرش تقوی : خشکسالی است و آسمان بخیل و مردمان ناامید وبرافروخته از ناکارآمدی دولتی پیروخسته که دخیلش رابجای درخت تنومند همت وتعصب ملت ایران به شاخه سست وپوک دوستی کدخدا بسته بود
جوانان مملکت بیکار وبی پناه و تحت شدیدترین حملات رسانه ای تاریخ بشر
هوا بیرحمانه گرم و برق در نوسان و نان گران وآب کم وتورم لجام گسیخته
دور تادور مملکت خلاء امنیتی است و طالبان از شرق وهسته های مخفی وعیان داعش از غرب و مزدوران آل سعود از مرزهای جنوبی و……سعی در نفوذ به ایران وایجادآشوب وبی نظمی وناآرامی دارند!
دراین شرایط که تمامی استعمارواستکبار و ارتجاع منطقه ای و منافقین ومعاندین وهمه وهمه سعی در تضعیف روحیه مردم وسوء استفاده از شرایط نامساعدموجود را دارند ، آیا دمیدن براین آتش از خودی ها انتظار میرود؟
مگرنه اینکه حضرت امام فرمودند: حفظ نظام از اوجب واجبات است؟
خوزستان چون دیگی جوشان از انواع واقسام مشکلات و سومدیریتها و بلایای طبیعی وگرمای بی امان تابستان ومردمان محروم و..
دراین شرایط جایی برای ماجراجویی تازه به دوران رسیده های عجول باقی نمی ماند
دوست گرامی جناب آقای محمدطلا مظلومی، نماینده غیربومی شهرستان باستانی بهبهان
شما بهتراز من میدانید بهبهان اگرچه در تقسیمات کشوری از ایلات کهگیلویه جداافتاده است اما وطن ماست
بهبهان ومردمان شریفش باما مردم کهگیلویه ی بزرگ چون پوست واستخوان ورگ وپیوند آنچنان درهم تنیده وجدایی ناپذیرندکه جنابتان توانستید با آرای همین غیربومی ها روانه ی بهارستان شوید
چطور روز اخذ رای که رقبایتان گریبان چاک کرده وهجوم عشایر به شهر رانشانه آشکار انحراف انتخابات از مسیر قانونی وطبیعی آن میدانستند آنهمه استدلال در توجیه بومی بودن مردمان کهگیلویه درآستین داشتید اما امروز
روزی که جشن پیروزی گرفته بودید را بخاطربیاورید!!!
کسانی را که قدرشناسانه درآغوش می فشردید رافراموش کرده اید؟
چند درصدشان بهبهانی های اصیل بودند؟
این تغییر جهت ومرامتان را چگونه توجیه می کنید؟
استفاده از تکنولوژی های جدید معایب و محاسنی دارد که باید مدیریت شوند
فیلم درآغوش فشردن سران عشایر طیبی وبهمئی توسط شما هنوز موجوداست

بر امید راست کژ را می خرند

زهر در قندی رود آنگه خورند

گر نباشد گندم محبوب نوش

چه برد گندم نمای جو فروش

توصیه میکنم شرایط حساس مملکت را درک کنید ودست از توئیت بازی بردارید
گاهی اوقات شروع یک اتفاق باشماست اما مدیریت روند وعواقبش ناممکن وفرجامش ناگوار میشود
برادرانه از شما خواهش میکنم در امورات فنی که اجرا و یا عدم اجرای آنها منوط به نظر علمی و تخصصی کارشناسان است دخالت نکنید وکار را به اهلش بسپارید.
جانمایی پروژه های بزرگ مثل سد بطور کامل وابسته به نظرات کارشناسی ومطالعات دقیق زیست محیطی و حساب وکتابهای قانونی است که با غوغای رسانه ای و تحریک احساسات وسواستفاده از شرایط جامعه قابل ماست مالی وانحراف نیست
شما وارد بازی خطرناکی شده اید که اطلاعی از ابعاد و عواقب آن ندارید و آرزو می کنم که این اتفاق صرفایک تصمیم ناپخته وناشیانه بوده و سوء نیت وجهت گیری خاصی درآن دخیل نباشد

رفتار شما در شرایط حساس گذار از دولت قدیم به جدید ،آنهم دراین برحه از زمان حتی خوشبین ترین افراد راهم به فکر فرومی برد.
حال که دست روزگار قبای وکالت ارجان باستانی که از قرنها پیش درسیاست کلان مملکت دخیل و تاثیرگذار بود و هست را برقامت شما پوشانده است سعی کنید با مطالعه و مشاوره با فرهیختگان جامعه رفتاری درشان مردم شریف،سیاس،شهیدپرور و برازنده ی بهبهان ارائه دهید واز لذت ماجراجویی وهیجانات زودگذر چشم پوشی کنید
فارغ از معنی و مفهوم و ظرایف سیاسی ،قالب دستوری و املای افاضات توئیتری جناب تان هم خود مقوله ای قابل طرح و بسط است که درحوصله من واین مقال نیست.
خداوند همه ی مارا هدایت کند تا قلم وقدم را جز برای رضای خدا برنداریم و سایه پرنعمت نظام اسلامی ورهبری عزیز را بر مرز و بوم ایران بزرگ مستدام