طایفه کم مایه و امداد غیبی!

آقای رئیسی این طایفه کم مایه! نمی تواند، دلخوش به امداد غیبی! هم نباشید که خداوند امداد را به راستگویان و پاکان و خوبان می رساند نه این بی مایان!


اَفتونیوز _ علیرضا کفایی : دولت آقای رئیسی با شعار دولت مردم آغاز به کار کرد، قضاوت کردن زود است و نابخردی اما می توان آینده ای را که این دولت با این ترکیب! میخواهد رقم زند تا حدودی به تحلیل کشید.
همراهی مردم با دولت از اساسی ترین و اصلی ترین مواردی است که در موفقیت دولت نقش بسیار دارد و آقای رئیسی باید به این نکته توجه داشته باشد که مقبولیت عمومی و اکثریتی نداشته اند.
پرداختن به پاره ای از امور در دولت قبل که با واکنش شدید حامیان دولت فعلی و حتی برخی از نمایندگان مجلس تشریفاتی و دست اندرکاران و برخی وزیران و مدیران منصوب آقای رئیسی روبرو بود، امروز نه تنها پذیرفته میشود بلکه به شکلی وقیحانه ضمن فراموش کردن سخنان و موضعگیری خود در چند ماه گذشته، شعارش داده میشود.


منافع ملی باید در راس همه تصمیمات دولت و شخص رئیس جمهور و همه نیروهای سیاسی و مدنی قرار گیرد و منفعت مردم نباید قربانی فرضیات بی اساس و نیز خوش آمد برخی و یا شعارگونه باشد، آقای رئیسی می بایست به تمهیدی برسد که به لوله کردن و گازانبری عمل کردن گرفتار نگردد و یا در اندیشه و عمل؛ میان منافع حاکمیت و منافع ملی تفاوتی قائل نشود، حاکمیت را در مسیری قرار دهد که منافع مردم اساس کار باشد نه بخاطر دوام و بقای این و آن و خودی ها و ….. منافع عمومی فراموش شود.
دولت از شعارهای هیجانی و وعده های تخیلی و خیره سری و فرد محوری پرهیز کنند و بر اساس واقعیات جامعه و ظرفیتهای موجود و شرایط روز و توان مدیریتی عمل کنند.
دشمن فرضی ساختن و تاختن به آن و سرگرم کردن مردم به امور بی اساس و پوچ و بیهوده و در اوهام و خیالات سیر کردن مشکلی را حل نمی کند.
دروغ گفتن و پوپولیستی عمل کردن لاجرم افشا خواهد شد و ضمن اینکه آبرو می برد، ملت را هم نابود می کند که در ادوار گذشته تجربه شده است، عبرت بگیرند.
شخصیتهای بادکنکی که با دم افرادی مانند حسین شریعتمداری و پناهیان و رائفی پور و عباسی و امثالهم باد می شوند که همیشه شعار توخالی و مبتنی بر وهمیات بدون درک از دین و علم و واقعیات جامعه داده اند؛ حتماً با سوزن زمانه در کوتاهترین مدت باد خالی می کنند؛ پنچر میشوند و پینه و وصله هم دردی را دوا نخواهد کرد.
در سیاست دادن و تعامل با دیگر ملل و دیگر فرهنگ ها از نفرت پراکنی و دشمن تراشی و دشمن کیشی باید پرهیز کرد، همانطور که ما وظیفه داریم به منافع ملی خود پایبند باشیم در نظر داشته باشیم که دیگر کشورها هم می خواهند منافع ملی خود را تضمین کنند و در این بین حل مشکلات و رفع موانع مستلزم گفتگوی سازنده و مذاکره است و در مذاکره ضمن حضور افراد کارآمد و آشنا با سیستم و نگرش بین المللی باید توجه داشت که قرار نیست طرف مقابل شکست بخورد یا از منافع خود بگذرد بلکه در سطحی که منافع مردم ما در شرایط خاص تضمین و تأمین شود کافی است، همان که در این سالها نگذاشتند و علیه حرکت صحیح و اصولی و متضمن منفعت مردم اقدام کردند و حالا مدعی شده اند.
در دوران این بیماری کشنده، لازم است از کسانی که اجازه ندادند واکسن وارد شود، دروغ گفتند و آمار غلط دادند و مردم و خانواده ها را به کام مرگ فرستادند و این وضعیت قرمز و سیاه و پرچم عزا را در کشور برافراشتند به جد دوری شود و شاکی آنها شده و به محکمه بسپارند نه اینکه در بالاترین پست مدیریتی و معاون رئیس جمهور و وزیر و مدیر و ….. قرار بگیرند و تمجید شوند و قدر بینند، ملت اینها را و این نوع عملکرد را می بیند و نفرت پیدا می کند.
و موارد دیگر که می توان برشمرد….
از مجموع همین مختصر و با توجه به گزینش دولت و رای مجلس به وزیران و تشکیل چنین مجموعه ای برای کابینه، می توان تا اندازه ای پیش بینی کرد که این طایفه کم مایه! و بل بی مایه امکان ندارد بتواند کشور را از گذرگاههای سخت و بحران فعلی و بحرانهای پیش رو عبور دهد، با شعار و دروغ و وعده توخالی و وهم و خیال نمی توان کشور داری کرد و به نجات مردم پرداخت.
آقای رئیسی این طایفه کم مایه! نمی تواند، دلخوش به امداد غیبی! هم نباشید که خداوند امداد را به راستگویان و پاکان و خوبان می رساند نه این بی مایان!