کارهای نکرده و منت‌ ی که هست/ حکایت طلبکاری حامیان «عدل هاشمی‌پور»

تصور یکسانی از حاج عدل در نگاه شما و مردم این شهر وجود ندارد و آنچنان که شما او را اسطوره توسعه و آبادانی و صداقت میدانید شاید در نظر گاه مردم ایشان را جور دیگری ببینند و خطاب کنند و هر کس در داشتن عینک و زاویه دید خود مختار است.

اَفتونیوز – روز گذشت جوابیه ای در دفاع از عدل هاشمی پور در سایت اَفتونیوز خواندم، بعنوان فردی که معتقد است راه برون رفت کهگیلویه از شرایط موجود امثال عدل هاشمی پور نیست، نهی و نقد ما از هاشمی پور به معنای تایید رقیب وی نیز نیست و اساسا این دو را دو روی یک سکه قلمداد می کنیم.

نگارنده جوابیه دفاع از هاشمی پور، در متن خود جای بدهکار و طلبکار را عوض کرده است و در متن خود آورده است: (شاید اگر فرد دیگری به جای عدل هاشمی پور بود بعد از انتخابات حالت قهر می گرفت و می رفت)

در ابتدا باید گفت، فردی که مدعی خدمت به مردم است بی منت پیگیر امور است و منتی بر مردم ندارد که از مردم رویگردان شود یا با آنها قهر کند.
گرچه خدمت به مردم یک ادعای عامه پسندانه و پوپولیستی است و منطق سیاست منطق هزینه و فایده است و عدل هاشمی پور و هر سیاست مدار دیگری جاه طلبی ها و انگیزه های شخصی و گروهی خود را دارد.
از آنجایی که اعتماد به سیاستمدار و گروه های سیاسی زمانی ایجاد می می شود که گفته ها و ادعاهایشان به عمل تبدیل شود و یک سیاستمدار و به ویژه نماینده مردم اگر در آنچه که می گویند و ادعا می کنند بر واقعیت منطبق نباشد سبب سلب اعتماد از وی خواهد شد.
با احترام به تمام تلاش های که جناب هاشمی پور در کهگیلویه داشته اند اما بواسطه حجم زیادی وعده های بدون پشتوانه ای که برای استخدام و اشتغال به تعداد زیادی از جوانان این شهر و دیار داده اند سبب خسارت ها و آسیب های در روح و روان افراد شده اند و اینجانب بواسطه ارتباط با تعدادی از این افراد شاهد سرخوردگی، یاس و ناامیدی مفرط آنها بوده ام.
علاوه بر این، برخی رفتارهای ناصحیح اطرافیان نماینده سابق و تبعیض ها و بد عهدی ها به مراتب نارضایتی از وی را بیشتر و بیشتر کرد.
بسیاری از جوانان بیکار که با مشکلاتی مانند افسردگی ، استرس ، احساس خود کم‌بینی و مانند آن دست و پنجه نرم می کردند بعد از شنیدن وعده ها و محقق نشدن آنها در شرایط روحی به مراتب بدتری قرار گرفتند.
بعنوان فردی که دور و نزدیک با جریانات و فضای سیاسی و اجتماعی آشنا است بر این باورم رویکرد عدل هاشمی پور در کهگیلویه به مراتب آسیب های بیشتری را متوجه مردم و به خصوص جوانان این دیار کرد.
نگارنده متن جوابیه دفاع از هاشمی پور، باید بداند وعده های نماینده سابق توسعه در کهگیلویه و تحول عظیم در منطقه بود نه آوردن چند پکیج ماسک و مواردی مشابه آن!
به نظر میرسد نماینده سابق و اطرافیان اش همچنان از اشتباهات استراتژیک در دوره وکالت اش آگاه نیستند. گروهی که خود را خادم و خدمت گذار مردم می دانستند و اکنون خود را محِق قهر از مردم بواسطه رای نیاوردن می دانند،
نگارنده متن دفاعیه از هاشمی پور، خود از نزدیکان نماینده است و مورد عنایت و لطف او قرار گرفته و در واحدی استخدام شده و مانند بسیاری از جوانان دغدغه نان و شغل ندارد، در بخش دیگر از مرقومه خود آورده است: « حاج عدل » از نوادر روزگار، مصداق خیرالکثیر و خادمی به تمام معنا است!
البته این سخن چنان بیراهه نیست و حاج عدل برای بسیاری از نزدیکان و اقارب خود حتی چیزی بیش از خیرالکثیرین و نوادر روزگار است اما برای بخش زیادی که جوانان این شهر که نامه های تقاضای اشتغال آنها در دفتر نماینده سابق همچنان خاک میخورد حاج عدل چیزی بیش از یک خاطره تلخ و وعده های محقق نشده نیست !

القصه؛ نیت آن نیست به سان آنچه مرسوم است دغدغه و درد مردمی را رنگ و بوی سیاسی بدهم بلکه مقصود آن است فهم شود تصور یکسانی از حاج عدل در نگاه شما و مردم این شهر وجود ندارد و آنچنان که شما او را اسطوره توسعه و آبادانی و صداقت می‌دانید شاید در نظر گاه مردم ایشان را جور دیگری ببینند و خطاب کنند و هر کس در داشتن عینک و زاویه دید خود مختار است.

مسعود آرام