روایتی از سوختگی یک نوجوان در کوه نیر

مروز همه در صفحات مجازی کوه نیر را به نظاره نشسته اند و برای بازدید آمدند و به اصطلاح همه پای کار بودند و ستاد بحران در فلان و فلان‌جا تشکیل شد، اما این بازدیدهای میدانی و این پای کار بودن‌ها چه دردی را دوا کرد ؟ هزاران بلوط چندین چند ساله و زیستگاه حیات وحش تاوان چه چیزی را پرداختند؟

اَفتونیوز _ در تصاویر “مجید تقوایی ” ساکن روستای تُل دراز بخش لوداب را می بینید که بعد ساعت ها مبارزه با شعله های آتش بدون هیچ گونه ایمنی و وسایلی دچار تاول و سوختگی شده است و وی بعد از سوختگی قادر به راه رفتن نبود و برای انتقال وی به خانه ساعت ها در کوه صعب العبور بر دوش سایر همراهان اش بود.
این در حالی است استان گهگیلویه و بویراحمد سال گذشته البرز زارعی شهید محیط زیست شد و مسولان همچنان در ناکارآمدی به سر میبرند و مردم و اهالی
ناچارند خود با دستانی خالی به مبارزه با آتش بروند.

تصاویر مجید تقوایی نوجوان لودابی در آتش سوزی کوه نیر که از ناحیه انگشت پا دچار سوختگی شدید شده است

یکی از اهالی یادداشتی در رابطه با آتش سوزی کوه نیر ارسال کرده است که در زیر میخوانیم
امروز همه در صفحات مجازی کوه نیر را به نظاره نشسته اند و برای بازدید آمدند و به اصطلاح همه پای کار بودند و ستاد بحران در فلان و فلان‌جا تشکیل شد، اما این بازدیدهای میدانی و این پای کار بودن‌ها چه دردی را دوا کرد ؟ هزاران بلوط چندین چند ساله و زیستگاه حیات وحش تاوان چه چیزی را پرداختند؟

القصه امروز بلوط و زیست بوم کوه نیر در آتش سوخت.
بلوطی که روزی همزاد عشایر زاگرس بود ودر فقر و گرسنگی قوت لایمتوت آنان ودر گرمای تابستان سوزان، سایه ساری ودر زمان گرسنگی ثمر میوه آن (گلگ )نانی بود برای قوت آنان، امروز هیزم و زغال می شوند.