در ستایش استعفای نمادین احد جمالی

اقدام جمالی از جهتی نشانگر تعهد و وفاداری به دولت و جریان سیاسی است که به آن منتصب است و از طرف دیگر احترام به دولت جدید و پیش قدم شدن برای تغییر و تحولات احتمالی در روزها و ماههای آینده است.

اَفتونیوز _ در طی دو سال اخیر احد جمالی از جمله مدیرانی بوده که عملکرد و صحبت های وی مورد انتقاد اَفتونیوز بوده است اما استعفای وی در روز تودیع و معارفه نیز از جهتی امری ستودنی و قابل ستایش بود.
کناره گیری که به صورت داوطلبانه صورت پذیرفته و از آن دست اخباری است که در استان کهگیلویه و بویراحمد می تواند با صفت «نایاب» یا «کم یاب» توصیف شود.
شاید برخی عنوان کنند جمالی دیر یا زود برکنار می‌شد و ماندن یا نماندن وی در مقطع کنونی تفاوت چندانی نمی‌کرد اما نفس و روح حاکم بر تصمیم جمالی نشان دهنده این امر است که هر گاه مدیر یا مدیرانی مدعی یک جریان سیاسی و اجتماعی هستند، می بایست در مشی و مرام سیاسی خود ثابت قدم باشند و با وزش نسیم جدید تغییر موضع ندهند.
اقدام جمالی از جهتی نشانگر تعهد و وفاداری به دولت و جریان سیاسی است که به آن منتسب است و از طرف دیگر احترام به دولت جدید و پیش قدم شدن برای تغییر و تحولات احتمالی در روزها و ماههای آینده است.

اینک، پیشنهاد می شود فرمانداران دولت تدبیر امید که هر کدام منتظر گوش چشمی از طرف نمایندگان و شخص استاندار برای حفظ خود می باشند عمل معاونت سیاسی و امنیتی در دولت روحانی را الگوی خود قرار داده و مسولیت خود را واگذار کنند، تا علاوه براینکه کار مجموعه مدیران جدید استانداری راحت تر کرده و روند تغییر مدیران را تسریع بخشند.