جوابیه ای به بزرگواری/ یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به مردم

جناب آقای بزرگواری شما که درهشت سال از بهترین دوران طلایی کشور که می شد با وجود درآمدهای نفتی سرشار ، بخشهایی از حفره های محرومیت وفقر را در استان وکهگیلویه بزرگ برطرف کرد ،

طی روزهای اخیر خبر انتصاب جمعی ازفررندان شایسته استان درمناصب ملی ، کام مردمان این دیار را شیرین وپیر وجوان وخرد وکلان خودرا در شادی این رویداد مبارک سهیم دانستند .

درکمال ناباوری دراین شادی همه گیر جناب آقای سید علی محمد بزرگواری بعنوان منتخب دو دوره مردم کهگیلویه بزرگ بجای همنوایی وهمراهی بامردم وابراز شادمانی وتبریک ونیز تشکر از نگاه ویژه وزیر به بیانیه گام دوم انقلاب در توجه به جوانترها ونیروهای نخبه و لحاظ نمودن ظرفیت منابع انسانی این استان و آرزوی موفقیت برای جناب اقای مهندس نجات نیا و دعای خیر برای ایشان ، نقش خودرا در جایگاه پدری معنوی وبویژه در کسوت روحانیت فراموش کردو با برافروختگی وعصبانیت ازاین انتصاب مهم ومفید برای کشور واستان انچنان باحقد وکینه وحسادت مطلب راندند که گویی حرکتی خلاف شرع و قانون در دولت ایت الله رئیسی به وقوع پیوسته است.

جناب آقای بزرگواری شما که درهشت سال از بهترین دوران طلایی کشور که می شد با وجود درآمدهای نفتی سرشار ، بخشهایی از حفره های محرومیت وفقر را در استان وکهگیلویه بزرگ برطرف کرد ،
می شد تعدادزیادی از منابع انسانی سرشار این استان را در مناصب ملی جای داد بفرمائید در درشناساندن ظرفیتهای غنی منابع استانی چه قدمی برداشتید .
کدام جوان شایسته هم استانی را درمنصب ملی جای دادید ، واساسا چه کارنامه موثری از خود برجای گذاشتید؟
جناب حاج آقای بزرگواری 《یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به مردم 》 ؛ آدرس غلط به مردم ندهید .
همین جوان هم استانی که استعداد وقابلیتهایش بواسطه نگاه تنگ نظرانه در دوران یکه تازیتان متوقف شد امروز از نگاه تیز بین و نخبه گزین مهندس رستم قاسمی دور نماند.
مگر نه این بودجنابعالی در دوره نمایندگی خود و استانداری قوام نوذری ،همه ظرفیت نمایندگی ات را در جهت حذف ایشان برای تصدی مسئولیت مدیرکلی مسکن و شهرسازی نمودید.
در حال حاضر گوشه ای نشسته اید و جوان گام دومی ، مقام ارشد یکی از مهم ترین وزارتخانه های کشور می شودو
مهم ترین معاونت دستگاه مهم زیربنایی کشور یعنی راه و شهرسازی به ایشان تعلق می گیرد.
جناب حاج آقا ، پای منبر بزرگ شده ایم و از شما شنیدیم که در حدیث قدسی:

اگر خداوند اراده کند که به کسی خیری برساند، کسی نمی‌تواند مانع رساندن این خیر شود و اگر اراده کرده باشد که کسی دچار زیانی شود، هیچ‌کس قادر نخواهد بود که از آن موجود حمایت کند و آن ضرر را از او دفع کند.
حضرت آقای بزرگواری ؛
قسم روباه را باور کنیم یا دم خروس را
جنابعالی در کوران انتخابات ریاست جمهوری تریبون دار دیگران و علیه آیت الله رئیسی سخن ها راندید ، در دیدار نخبگان استان با رئیس قوه قضاییه درسال گذشته او را از حضور درعرصه ریاست جمهوری نهی کردید.
امروز چطور اینگونه خیرخواه ایشان ودولتش شده اید ودر صف اول سهم خواهی ایستاده اید و به زمین و زمان تهمت و افترا می بندید.
اگر نمی دانید بدانید، مهندس نجات نیا رئیس کمیته ارتباطات وفن آوری اطلاعات ستادمرکزی آیت رئیسی بوده اندوبرای موفقیت دولت انقلابی تلاش ودوندگی فراوان کرده اند.
وباید دانست که منیت ها و شهوت قدرت و ثروت ، موجب انحراف  میشود ولی بعضی ها تا آخر خط میمانند و درمیان راه ومیدان منحرف نمی شوند چرا که رمز ماندگاری در ماندن هاست.
حضرت آقای بزرگواری ؛
برهوای نفس خود غالب شوید ، اگر کمتر بگویید در انظار مردم قرب وارج بهتری خواهید داشت .
مردم هرچه کمتر از درونتان بدانند برایتان بهتر است.
حوانان بی بضاعت این دیار که با نبوغ خود و مستهلک کردن زمان وقابلیت های بسیار به اندک استحقاقی می رسند نیازمند همراهی ومراقبت اند ،
اگر همراه نیستید دیگر سنگ نزنید ،
یادتان باشد نامتان با این اظهارات در لیست سیاه جویندگان و دوستداران رشد و توسعه استان قرار خواهد گرفت.
عبدالرضا پژهان