کهگیلویه و بویراحمد در محرومیت مواد غذایی به سر میبرد !

کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان هایی است که محرومیت غذایی در آن شدید است.

اَفتونیوز _ تنوع غذایی مردم و فقر باعث شده خوراک مردم استان به گونه ای باشد که سوء تغذیه در کودکان و فقر آهن و ویتامین در بخش اعظمی از جامعه مشاهده شود.

محرومیت غذایی صرفاً مرتبط با کم خوردن ندارد، گاهی خانواده ها و کودکان غذای زیادی هم میخورند اما غذاها فاقد فاکتورهای غذایی استاندارد هستند.

بخش زیادی از مردم کهگیلویه و بویراحمد کم خونی دارند و انواع ویتامین نیز در سبد غذایی مردم وجود ندارد این به دلیل عدم دانش تغذیه ای و از سویی در بسیاری خانواده ها عدم دسترسی به غذاهای مناسب و ضروری است.

جا دارد در کنار فراهم آمدن آموزش های لازم تغذیه ای توسط متولیان بهداشت و سلامت، نهادهای حمایتی از مردم به ویژه در مناطق محروم حمایت های جدی تر تغذیه ای با مشورت مراکز بهداشتی داشته باشند.