کاسه صبر کارکنان ایثارگر دانشگاه یاسوج لبریز شد/ تجمع در دفتر رئیس دانشگاه/ حرف عجیبی که به نقل از معاون اداری گفته شد/ تصاویر

کارکنان ایثارگر دانشگاه یاسوج در اعتراض به عدم اراده برای تبدیل وضعیت خود طبق مصوبه مجلس و کندی روند تبدیل وضعیت استخدامی خود، در دفتر رئیس دانشگاه تحصن و تجمع کردند.


صبح امروز برخی از کارکنان دانشگاه یاسوج که مشمول قانون ایثارگری مصوب مجلس می شدند در ساختمان اداری دانشگاه یاسوج تجمع و تحصن کردند.

به گزارش افتونیوز، کارکنان ایثارگر دانشگاه یاسوج در اعتراض به عدم اراده برای تبدیل وضعیت خود طبق مصوبه مجلس و کندی روند تبدیل وضعیت استخدامی خود، در دفتر رئیس دانشگاه تحصن و تجمع کردند.

در این تجمع حدود ۳۰ نفر از کارکنان ایثارگر شرکتی شاغل در دانشگاه یاسوج حضور داشتند که معاون و مدیر اموراداری دانشگاه نیز برای پاسخ به معترضین به دفتر رئیس دانشگاه آمدند.

معاون اداری و مالی دانشگاه در این جمع حاضر شد و توضیحاتی را در خصوص روند تبدیل وضعیت آنها ارائه داد اما در این بین یکی از کارکنان خطاب به گودرزی معاون دانشگاه گفت: شما گفته اید تا زمانی که من مسئولیت دارم این کار را انجام نمیدهم!

اما کورش گودرزی این صحبتها را تکذیب کرد و گفت که هیچ وقت این حرف را نزده است.

این تجمع کماکان ادامه داشته و این کارکنان ایثارگر خواهان حضور رئیس دانشگاه و توضیحات وی بودند که تا لحظه تنظیم خبر، احمد عریان از حضور در این جمع سر باز زده بود.

طبق قانون و مصوبه مجلس، تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی با هر عنوانی باید انجام شود و در حالی که بیش از هفت ماه از سال می گذرد اما تکلیف نیروهای ایثارگر شرکتی دانشگاه یاسوج مشخص نیست.

دانشگاه یاسوج در دوران احمد عریان، در چندین نوبت شاهد تحصن و تجمع کارکنان و اساتید بوده و احتمالا اگر کرونا دانشگاه را به تعطیلی نکشانده بود، تحصن و تجمع هایی بسیار بیشتر از این به ویژه از سوی دانشجویان اتفاق می افتاد.