نوستالوژیهای دهدشت (خیابان امام خمینی جنوبی) ششم بهمن سابق

نوستالوژی دیگری ازشهردهدشت این خیابان که طولانی ترین خیابان دهدشت میباشدازقدیمی ترین ومهمترین خیابانهای این شهرقدیمی میباشد بیشترین مغازه داران وساکنان این خیابان قدیمی ونوستالوژی دهدشت ازطایفه محترم طاس احمدیهامیباشند تاقبل ازبنای ای خیابانها مردم دهدشت فقط دردوبخش رواق وخرابه های قدیمی دهدشت معروف به مرده شهرسکونت داشتند وهیچگونه ساختمانی دردهدشت بنانشده بودوبرای اینکه بهتربرای […]


نوستالوژی دیگری ازشهردهدشت

این خیابان که طولانی ترین خیابان دهدشت میباشدازقدیمی ترین ومهمترین خیابانهای این شهرقدیمی میباشد
بیشترین مغازه داران وساکنان این خیابان قدیمی ونوستالوژی دهدشت ازطایفه محترم طاس احمدیهامیباشند
تاقبل ازبنای ای خیابانها مردم دهدشت فقط دردوبخش رواق وخرابه های قدیمی دهدشت معروف به مرده شهرسکونت داشتند وهیچگونه ساختمانی دردهدشت بنانشده بودوبرای اینکه بهتربرای شمامثال بزنم وقتی مابچه بودیم ویازی میکریم برسر تپه بلندی که بالای مسجدامام جعفر(ع) ماطایرکهنه ولاستیک چرخ ماشینهارارهامیکردیم وانقدرصحرا وبیابون وصاف بودکه ان طایرولاستیکهای رهاشده ماشین ازبالای تپه تا خیابان جاده چرام دهدشت نزدیک به اداره بهزیستی فعلی وحتی بیشترغلتان وروبه جلوباسرعت بسیارحرکت میکرددند

برادران گرانقدرکشوری که ازشهربهبهان به دهدشت کوچ کرده بودندازاولین مغازه داران وبنیانگذاران این خیابان درکناردیگرمغازه داران محترم طاس احمدی بودند
اکثرکسانی که ازاولین مغازه داران وفروشندگان دراین خیابان بودندبیشترانهابه رحمت ایزدی پیوستندواسمانی شدند
سابقه این خیابان که قدیمی ترین خیابان دهدشت میباشدبیش ازنیم قرن یاپنجاه سال میباشد
ازمهمترین وسرشناس ترین مغازه داران وفروشندگان وساکنان این خیابان میتوان به افرادذیل اشاره کرد:
البته همانطورکه دربالااشاره نمودم تعدادی ازمغازه داران این خیابان بهبهانیهایی بودندکه باانتقال ثروت وسرمایه خوددردهدشت اقدام به سرمایه گذاری نمودندوحتی تعدادی ازانهاباساکنین شهردهدشت اقدام به دایرنمودن مغازه مشترک نمودند:
مرحومان حاج ظفروحاج اردشیرکشوری ازسرمایه داران وتاجران معروف بهبهانی بودندکه باخریدبخش زیادی اززمینهای این خیابان اقدام به ساخت مکان تجاری نموده وحتی درپشت خیابان دریک مکان وسیع نیزاقدام به تاسیس مکینه اردی وهمچنین منطقه مسکونی نمودندودرواقع بزرگترین وعریض وطویل ترین مغازه دهدشت درابتدای همین خابان جنب مسجدصاحب الزمان(عج)متعلق به برادران کشوری بودکه بدلیل بزرگی ان سه نفربنامهای سیدعبدالرحمان سیدمحمدرضااهل بهبهان وشادروان سیدمحمدجان رضوی دراین مغازه بعنوان فروشنده فعالیت میکردندوازاخلاق ورفتاری بسیارخوب بامردم ومشتریان برخورداربودندوبسیاررمردمدارومتواضع بودند
شادروان سیدحمزه تقوی که ایشان نیزفردی متدین بودندازدیگرمغازه داران این خیابان بودند
شادروان حاج ازادبهره مندکه ازبزرگان وافرادسرشناس ومتشخص وصاحب نفوذشهردهدشت بودوایشان نیزدارای اخلاقی بسیارنیکوومنحصربفردبود همراه بابرادرکوچکترش جناب اقای برزوبهره مندنیز ازمغازه داران سرشناس این خیابان بودوجالبترانکه شادروان حاج ازادبهره مندعلاوه برداشتن مغازه بعنوان نمایندگی فروش خودرونیزبودندوچندسال قبل ازانقلاب ماشینهای نیسان ومزداوتویوتاومیتسوبیشی وخلاصی ژاپنی رادردهدشت به مشتریانی که انموقع توان خریدداشتندمیفروخت شایدباورنکنیدقیمت هرماشین سی ودوهزارتومان(۳۲۰۰۰تومان) بصورت اقساطی ماهی هرقسط هزارتومان(۱۰۰۰تومان)
مغازه شادروان حاج ازادبهره مندهمیشه شلوغ بودوتعدادی ازبزرگان شهروافرادمتشخص همیشه درمغازه ایشان ودرکنارش نشسته وبحث وگفتگومیکردند
مغازه قصابی شخصی دیگربهبهانی بنام علیرضاقصاب نیزدرهمین خیابان بودکه مشتریان زیادی داشت اگرچه اقایان شادروان حاج اسفندیاراموس وشادروان قبادبرنگ پور نیزمدت اندکی درهمین خیابان نیزقصابی داشتندکه بعداسرنبش میدان امام حسین (ع)وخیابان امام خمینی شمالی انتقال یافتند

مسجدصاحب الزمان روبروی مغازه شادروان حاج ازادبهره مندبودوجنب مسجدصاحب الزمان مغازه های برادران ارام بودحاج بهمن ارام وشادروانان حاج خدامرادارام وحاج اسفندیارارام وحاج الله مراد ارام. حاج بهمن ارام مدتی درتهران سکونت داست که پس ازسالهامجددباانتقال سرمایه خودبه دهدشت مغازه ای رادراین خیابان بنانمودشادروان حاج اسفندیارارام که ازبنیانگذارن مسجدامام جعفرصادق (ع)درانتهای همین خیابان نیزبودفردی بسیارمومن ومذهبی وازاخلاق نیکویی برخورداربود
شادروان حاج الله مراد ارام نیزفردی بسیارمردمی وبااخلاق وخوش برخوردبود که فردی خوشنام وخوش اخلاق وفروتن ومتدین ومتشخص وخوش برخوردبودندوازجایگاهی خاص برخورداربودندوشادروان حاج خدامراد ارام فردی بسیارسخنورومجلسی وبسیار شیرین سخن وبذله گو باادبباتی منحصربفردبودکه اکثرمردم دوست داشتندمدام درکنارش باشندتاازبیانات شیرین وشوخیهای متنوع و نفوذکلام وسخنان بسیارشنیدنی وجذابش استفاده نمایندکه خوداینجانب بارهای بارخدمتشان میرسیدم وازهمکلامی باان مردبزرگ لذت میبردم
شادروان علی دهدشتی ازدیگربهبهانیهایی بودکه البته باشراکت مرحوم شادروان حاج جانمحمد ارامی بصورت شریکی مغازه ای دایرکرده بودندودران به خریدوفروش میپرداختندوجالبترانکه هردو عضوانجمن شهرشهرستان کهگیلویه بودند
حاج فتح الله مهرابی زاده درکنارمغازه سیدحمزه تقوی درابتدای خیابان بودندوبین مغازه انهاومسجدصاحب الزمان دهدشت یک نفرکه اهل شوش ودزفول بودبنام استادکریم هنرور مغازه ارایشگری داشت که فرزندایشان بنام، طاهرهنرورمستخدم مدرسه بودویکی ازبهترین فوتبالیستهای ان زمان دهدشت بودندکه هم درتیم منتخب دهدشت وهم درتیم فرهنگ دهدشت که ازاولین تیمهای باشگاهی دهدشت ومتعلق به طایفه محترم طاس احمدی بودندعضویت داشت
همسراستادکریم هنرورومادرطاهریک زن اهل پاکستان بودکه اخلاقی منحصربفردداشت وتنهافرزندانهاهم همین طاهرهنروربود
درکنارمغازه مشترک شادروان علی دهدشتی وحاج ارامی مغازه سیدحمدالله شایان بودکه ایشان خداراشکردرقیدحیات هستندویکی ازنوستالوژیهای دهدشت میباشندکه دارای اخلاقی بسیارنیکو وشوخ طبع بودندکه البته خیلی ازمغازه داران ومردم چون ایشان رابسیاردوست داشتندهمیشه سربه سرش میگذاستندوبااین سیدمحترم شوخی میکردندومعاشرت داشتند
ازدیگرساکنان این خیابان که مغاره داربودندنیز مرحوم شادروان حاج یدالله پیدایش بودندکه دوباردردوطرف خیابان تغیرمکان دادندیکبارمغازه خواروبارفروشی داشتندوباردیگراقدام به مغازه ساندوبچ فروشی نمودندکه درواقع اولین مغازه ساندوبچی رادراین خیابان شادروان حاج پیدایش بنانهادندکه اتفاقافقط ساندویچ تخم مرغ بودوکالباس ودرابتداهم ببشترنان نانوایی بودچون هنوزخبری ازنان مخصوص ساندویچی نبود وایشان هم فردی مذهبی بودندوازاولین کسانی بودند که جلسه روزه خوانی برگزارمیکردندوهییت زنجیرزنی دهدشت رابنانهادندکه افرادزنجیرزن ان هیئت اکثراازنوستالوژیهای دهدشت شدند
دیگرمغازه داربهبهانی قنبررنگی بودندکه بعدابه خیابان شریعتی روبروی طلافروشیهای فعلی منتقل شدندودرکنارشادروان حاج خاکساربهبهانی مغازه خودرابنانمودند
بانک صادرات ازاولین بانکهایی بودکه دراین خیابان تاسیس وشروع به کارنمود وتاثیرخیلی زیادی درروندسرمایه گذاری وبازکردن حساب برای مشتریان وخدمت رسانی داشت وفردمحبوب ونوستالوژی این بانک نیزمرحوم شادروان مندنی ارامیان بودندکه نزدهمگان به خاطرچهره جذاب واخلاق ورفتاربسبارخوب وپسندیده اش ازمحبوبت خاصی برخورداربوداگرچه اولین بانک دهدشت بانک ملی بودکه ابتداجنب داروخانه فعلی سلامت وسپس درمیدان امام حسین فعلی درساختمانهای مرحوم شادروان حاج سالارعریزی مستقرشد
مغازه های شادروان حاج حمدالله اروانه که ایشان هم عضوانجمن شهربودند که باجناب اقای سالارروئینه نیزشراکت داشتندوهمچنین مرحوم شادروان سلمان مرادی نیزبعنوان اولین ارایشگرشهردهدشت نیزچسبیده به کانال بزرگ دراین خیابان مغازه ارایشگاهی داشتندکه انموقع چون تنهاارایشگاه شهربودندمشتریان بسیاری داشتندکه همه دانش اموزان شهرمشتریهای دائمی وثابت ایشان بودندکه خودحقیرنیزهمیشه برای اصلاح سرکه البنه بیشترباماشین صفرسرمان راازته میتراشیدیم مشتری ایشان بودم وچون انموقع مردم زیادپولی دراختیارنداشتندبیشتردانش اموزان یاباکاسه ای پرازگندم ویابااوردن چندتاهیزم بعنوان حق الزحمه ومزدبه مرحوم شادروان سلمان مرادی که ایشان هم ازنوستالوژیهای دهدشت بودندپرداخت میکردندوایشان نیزچون شرایط مالی مردم رادرک میکردندمیپذیرفتندوهمکاری میکردندوننه خدیجه یابقول وزبان لری ((ننه خریجه))همسرشادروان سلمان مرادی که خوشبختانه ایشان نبزدرقیدحیات هیسندهردونیزازانسانهای به یادماندنی ونوستالوژبهای دهدشت میباشند
خانه های شادروان قنبردهدشتیان شادروان درویش زرین شادروان علیخان برنگ نیزدراین همین خیابان مستقربودند

وامااولین نانوایی شهردهدشت متعلق به حاج حسین فرحبخش میباشدکه دقیقا درکنارارایشگاه شادروان مرادی وطرف دیگرکانال بودکه شادروان حسین فرحبخش نیز بهبهانی الاصل بودندکه به دهدشت امدندنانوایی حاج حسین بصورت تنوری بودونانهایش فوق العاده خوشمزه وخوش طعم وبصورت برشته و((گل بریز)) بودوحقیقتاادم ازخوردن انهاسیرنمیشدباورکنیدبیشتر مردم بخاطرگرمی وخوشمزگی نانهای شادروان فرحبخش نان تنوری رابه خانه برده وهمراه بانان محلی میخوردنداگرچه انهایی که ماست وکره وروغن حیوانی داشتندکه بسیارازخوردن نان تنوری لذت میبردندوغیرازنانوتای شادروان فرحبخش نانوایی اقای علی باز اران وهمچنین اقای علمداروفایی هم که خوشبختانه هردودرقیدحیاتند هم داران نانوایی تنوری باطعم بسیارعالی بودند
مغازه های شادروانان حاج گرگ الله اذرکیش وحاج امان الله بیات وخانه مسکونی امهانیزدراین خیابان بودندکه هردو بزرگواران انسانهایی شایسته وبامرام ومردمداربودندامادونوستالوژی دیگردراین خیابان وجودداشت یکی اولین کتابفروشی ونوشت افرارمرحوم شادروان حاج عبدالجبارتوفیقیان که یک فرهنگی فرهیخته بسیارباسوادواگاه بودکه رئیس تنهامدرسه ابتدایی شهربنام ششم بهمن (امام حمینی فعلی)درمیدان مرکزی بودوبعدهاشهرداردهدشت وازموفقترین شهرداران استان بودکه بعدهابخاطر اینکه ازبهترین شهرداران کشورانتخاب شدایشان رابه المان اعزام نمودندتاوضعیت شهری کشورالمان راازنزدیک مشاهده فرماید وتجربیات مهمی رابدست بیاورد
امامتصدی مغازه کتابفروشی که اتفاقااولین فروشنده روزنامه ومجلات نیزبودجناب اقای سیدحمزه سعیدیان بودندکه مامرتب جهت خریدمجله کیهان ورزشی به ایشان مراجعه میکردیم که خودنیزخاطرات بسیارشیرین وجالب دارد
وامایکی دیگرازنوستالوژیهای دهدشت اولین دفترثبت ازدواج وطلاق متعلق به مرحوم شادروان حاج میرمحمودتوفیقیان پدرگرانمایه شادروان حاج عبدالجبارتوفیقیان بودکه بین مغزه کتابفروشی ونوشت افزار مرحوم توفیقیان ومغازه شادروان حاج حمدالله اروانه بود وثبت ازدواج تمام عروس ودامادها دراین دفترثبت ازدواج که البته خانه شخصی مرحوم حاج میرمحمودتوفیقیان بودصورت میگرفت
حاج میرمحمودتوفیقیان نیزفردی روحانی ومعمم وبسیارمذهبی ومومن ومتدین بودندکه ازاحترام خاصی درنزدمردم شهربرخورداربودند

اولین تلفنخانه شهری مخابرات نیزدرهمین خیابان مستقربودکه مردم جهت تماس باعزیران خودبه اینجامراجعه میکردندکه البته بعدهابه خیابان شریعتی وجنب گاراژدهدشت به
بهبهان منتقل شد
ضمن انکه دراول خیابان امام خمینی جنوبی دهدشت وسرنبش میدان امام حسین اولین مدرسه دهدشت بنام ششم بهمن(امام خمینی فعلی)قرارداشت که یکی ازمهمترین نوستالوژیهای شهردهدشت میباشدواین مدرسه درشش پایه اول تاششم قدیم وهرپایه فقط یک کلاس داشت وعلاوه بردانش اموزان خودشهردهدشت ازتمام روستاهای اطراف دهدشت مانند سمغان مهد بردیان برج علیشیر دره لبک طولیان سرپری چاه بردی چهارمه چنگلوا دم مهد روشن اباد بی منجگان برج بهمنی کوهبرد کلگه پهن وحتی کلاس ششمهای سوق نیزجهت درس خواندندوکسب تحصیل به این مدرسه مراجعه میکردندکه صدالبته بیان خاطرات جالب این مدرسه خودبسیارطولانی وجذاب وشاید درحدیک کتاب قطورشود
امایک نکته جالب که بایدبحضورمخاطبان عزیزمعروض نمایم اینکه روبروی مدرسه امام خمینی فعلی وپشت مسجدصاحب الزمان حیاط بسیاربزرگی متعلق به شادروانان کشوری بودکه چون انموقع جاده خوب نبودوماشینهابسیاراندک ودرحدچندپیکاب بودندکه بین بهبهان ودهدشت وسایل نقلیه مردم بودندلذا درابن حیاط بزرگ صدهابشکه بزرگ نفت وجودداشت ویادرقوطیهای بزرگ نفت وجودداشت تابوسیله پروازهلیکوپترکه همین حیاط بزرگ درنقش فرودگاه هلیکوپترومحل فرودهلیکوپتربودبه زمین مینشست وتعدادی ازاین بشکه ها((درام))وحلبهای نفتی رادریک توربسیاربزرگ قرارمیداندودرزیرشکم هلیکوپتراویزان، میکردندوهلیکوپترباپروازبه اسمان وحمل این بشکه هاوحلبهای نفتی انهارابه مکانهای دوردست که جاده نداشت حمل وانتقال میدادندوهمیشه مادرسرکلاس که بودیم صدای پروازونشست وبرخاست هلیکوپترباسرصدای بسیار بلندش برای ماایجادمزاحمت ودردسرمیکردبخصوص انکه درهنگام نشست وبرخاستن صدای بسیارزیادی همراه باگردوخاک بسیاراطراف خودراتحت الشعاع قرارمیداد
انباراهن الات حاج رضاارام، نیزدرانتهای همین خیابان دایر
شدوهمچنین کارگاه نجاری استادمهدی نجاری که ایشان نیز بهبهانی الاصل بودندوبعنوان مدیروسرپرست هیئت عزاداری ابوالفضل درکنارشادروان حاج اسفندیارارام درمسجد امام جعفرصادق انجام وظیفه مینمودندوکارگاه نجاری ایشان وشخص استادمهدی نجاری نیزازنوستالوژیهای دهدشت بودند
خانه حاج نورالله درفشیان وحاج الله بخش نحوی وشادروان استادخدابخش پاشنگ وشادروان علی بخش پاشنگ نیزدرهمین خیابان مستقربودند
مصالح ساختمانی وموزائیک فروشی اصغرزینلی که ایشان نیزترک تبارواهل اذربایجان بودنددرهمین خیابان بودند
وخانه های شادروان بندرسخن سنج وشادروان حاج نعمت الله درخش وشادروان صفربخشوده وشادروان فرج بیژن زاده اقای ماندنی دستپاک نیزدرهمین خیابان مستقربودندواکثراین بزرگانی که برای اولین باردر این خیابان اقدام به خانه سازی ویامغازه نمودند وبه رحمت ایزدی پیوستند والان فرزندان انهادران خانه ها ومغازه ها سکونت دارند
وامانکته ای که به استحضارمخاطبان خواننده این متن میرسانم این است که تمامی خانه هاومغازه هادرابتدابامصالح معمولی ونمای معمولی وفقط دریک طبقه ساخته شده بودکه باگذشت زمان وورودتکنولوژی وپیشرفت شهری همه ان نماهای اولیه ساختمانهاتخریب گردیدوبامعماری مدرن وجدیدبانماهای زیباوبااستفاده ازمصالح بسیارپیشرفته ودرچندین طبقه باامکانات مجهز ساخته شده ومورداستفاده قرارگرفتند وجلوه بسیارزیبایی به خیابان وشهردهدشت دادند
درپایان ازهمه خوانندگان محترم این متن استدعادارم اگرچنانچه این متن نواقصات واشکالات وایراداتی داردکه البته باتوجه به سن بسیاربالای حقیرووضعیت جسمانی مریض احوال وخاطرات ویاداوریهای بیش ازپنجاه سال پیش میباشد که قطعاداردکه بدلیل فراموشکاری دچاراشکال گردششده ویانامهایی فراموش شده است حقیرراموردعفووبخشش قراردهندوبرمن خرده نگیرند
امیدوارم خداوندمتعال سعادتی نصیبم نمایدتابتوانم دراینده نیز ازبقیه نوستالوژیهای دهدشت خاطرات دیگری تعریف ونگارش نموده وتقدیم شمانمایم
سیدابوصالح دانشفر