یادداشت ارسالی:

راهی که زارعی رفت و روشنفکر می رود

روشنفکر در همان راهی که زارعی طی کرد، قرار گرفته و به همان منزلی می رسد که زارعی در پایان به آن رسید. با این تفاوت که زارعی با رنگ عوض کردن های پی در پی، خود را همرنگ اکثریت مجلس و دولت وقت در می آورد و دو دوره نماینده ماند اما این شیوه نیز چندان دوام و بقایی نداشت.

اَفتونیوز _ یادداشت ارسالی _ سپهر آزاد : دوران نمایندگی مهدی روشنفکر در مجلس شورای اسلامی به نیمه رسیده است؛ دوره‌ای که نیمه اول آن با توجه به حضور دولتی با تفکر اصلاح طلبی از منظر عزل و نصب ها، برای روشنفکر دستاوردی نداشت(نگارنده عزل و نصب مدیران را وظیفه نماینده نمی داند چرا که دخالت یک قوه در قوه دیگر، و بر خلاف سوگند نمایندگی، قانون اساسی و فرموده صریح ولی فقیه، رهبر معظم انقلاب می باشد ).
با شروع دولت انقلابی آیت الله رئیسی، روشنفکر و برخی از حامیان او امیدوار به این بودند که این همسویی تفکراتی نماینده با دولت مستقر، می تواند زمینه ساز انتصاب های متناسب با خواسته آقای نماینده، و راضی نگه دار حامیان او برای تصدی مسئولیت های استانی و شهرستانی باشد؛ اما همان گونه که نگارنده در زمان تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی و بیان کرده بود؛ با توجه به اینکه اکثریت حامیان آقای روشنفکر، نه حامیان تفکراتی بلکه حامیان منطقه ای، طایفه ای، قومی و قبیله ای هستند و جمع کثیری از آنها به ویژه حلقه اصلی و لیدرهای انتخاباتی ایشان دارای تفکر اصلاح طلبی اند، با پیروزی دولت آینده(فعلی) کار آقای نماینده با چنین حامیانی به مشکل بر خواهد خورد چرا که معرفی افرادی با سابقه اصلاح طلبی، اولاً با مانع بزرگی چون شورای ائتلاف و جریان اصیل اصولگرایان استان و شهرستان مواجه خواهد شد که هزینه‌های زیادی را بر آقای نماینده تحمیل خواهد کرد، و ناکامی در این انتصاب ها، جناب نماینده با این بخش از حامیان خود دچار اختلاف و در نتیجه انشقاق و افتراق خواهد شد، امری که غلام محمد زارعی نیز با آن روبرو گشت و در نهایت نیز شکست او را در پی داشت.
انتصاب های اخیر، بویژه انتصاب فرماندار جدید انقلابی(برخلاف خواست برخی از حامیان نماینده)، پیش بینی آن روز نگارنده را تایید نموده و روشنفکر در همان راهی که زارعی طی کرد، قرار گرفته و به همان منزلی می رسد که زارعی در پایان به آن رسید. با این تفاوت که زارعی با رنگ عوض کردن های پی در پی، خود را همرنگ اکثریت مجلس و دولت وقت در می آورد و دو دوره نماینده ماند اما این شیوه نیز چندان دوام و بقایی نداشت.
پس، سرانجام روشنفکر نیز چون زارعی است چون:
۱- هر دو، تنها متکی به آراء فامیلی و طایفه ای بوده و هستند.
۲- ترکیب حامیان هر دو، ترکیبی نا همگون و نامتوازن است که وابستگی های سببی و نسبی از یک سو، و منفعت های شخصی از سوی دیگر، آنان را در کنار هم قرار داد؛ و تجربه زارعی نشان داده که چنین ترکیب هایی به زودی فرو خواهد پاشید.
اکنون روشنفکر دو راه در پیش دارد:
۱- معرفی گزینه های اصلاح طلب و حمایت از آنان برای حفظ آراء آنان در انتخابات آتی(همانند معرفی نظام الدین مرادی اصلاح طلب برای مدیرکلی آموزش و پرورش و …)(که با وجود دولت انقلابی و مانع محکمی چون جریان اصیل اصول گرایی و انقلابی، به سرانجام نرسید و دیگر گزینه های این چنینی نیز به سرانجامی نخواهد رسید).
۲- عدم توجه به حامیان اصلاح طلب، که نارضایتی آنان را در پی خواهد داشت.
هر دو راه نیز به اختلاف، انشقاق و جدایی این طیف از حامیان جناب نماینده با ایشان، ختم خواهد شد. در آینده نزدیک، بیشتر خواهید دید و بیشتر خواهیم نوشت