پهلویی شکسته؛ هدیه‌یِ روز شهید به مادرِ شهیداحمد آذریان!!

افتونیوز؛ در جامعه‌ای که امنیتش مرهون خون شهید است، حرمت‌شکنی به مقام شامخ مادر شهید نه تنها جایز نیست بلکه به شدت و حدّت هرچه تمام‌تر نکوهیده و مذموم است !” شهیدان شاهدانِ عینی شهودند و منادیانِ بعینه بصیرت ومصباح نور و هدایت شهیدان پرچمدارانِ عَلَمِ عدل و علم و ایثارند و راویانِ داستانِ شهامت، […]


افتونیوز؛ در جامعه‌ای که امنیتش مرهون خون شهید است، حرمت‌شکنی به مقام شامخ مادر شهید نه تنها جایز نیست بلکه به شدت و حدّت هرچه تمام‌تر نکوهیده و مذموم است !”

شهیدان شاهدانِ عینی شهودند و منادیانِ بعینه بصیرت ومصباح نور و هدایت
شهیدان پرچمدارانِ عَلَمِ عدل و علم و ایثارند و راویانِ داستانِ شهامت، شجاعت و رادمردی
و شهید عصاره و چکیده عشق است و ایثار

آن هنگام که شهید عَلم عدالت و رشادت بر دوش می گیرد و ندای سربداری می دهد و چون میثمِ تمارِ زمان به عشق ولایت و هوای امنیت سر بداری می‌کند، شجاعتش را به طرق مختلف راوی شدیم و سربداریش را به نحو اکمل و احسن تحسین و تمجید نمودیم؛
اما آیا از خود پرسیده ایم این همه رشادت ایثار از کجا ریشه یافته است و سرمنشأاش کدام است؟! آیا به ذهن ناقص ما متبادر شده است که تربیتی این‌گونه ناب، نغز و بی مانند، همت پدر و مناعت طبع و نجابت مادری را مترسم است و جلوه‌گر؟!
آیا نخوانده‌ایم به روّات مختلف که از دامن زن مرد به معراج می رسد؟! آیا بارها قصه سربداران بی‌سر وگمنام سرزمینمان را مرور نکرده‌ایم و در پایان به حضور پر فروغ مادری نجیب و فرزانه نرسیده‌ایم که نجابت، فهم و کمالش، رادمردانِ این‌چنینی را موجب شده است که جان درطبق اخلاص می‌گذارند و جانانه امنیت کشورش را جار می‌زند و خواهان است؟! می‌دانم همه جواب را از بریم اما سوال اینجاست که چرا در روز گرامیداشت شهداِ و روز شهید، همانان که سر داده‌اند تا من و تو سروری و سیادتمان بماند، همانان که خون داده‌اند تا من و تو بی‌خانمان نشویم، آنان‌که جان داده‌اند تا امنیت‌مان جاودانه بماند، به خود اجازه داده‌ایم تا بی‌محابا به حریم مادرِ شهید پا بگذاریم و حصار حصین حرمتش را فرو بریزیم؟! چطور توانسته ایم که با سوء استفاده از نام و نشان و ضابطین قانون حریمی را درهم شکنیم که شیره جان و چکیده عمر جوانیش را به پای این انقلاب داده است؟! چطور با خود حساب و کتاب کرده‌ایم که جرأت جسارت یافته و اینگونه حریمی را بی‌پروا در هم بریزیم و در لوای قانون بی‌قانونی و هتاکی را عامل باشیم که امروز شایسته بود تا تو مأمور قانون و امنیت با شاخه گلی زیبا در محضر مادر شهید حاضر شوی به جای پسر شهیدش به پاسداشت ایثار و جانبازیش پای‌بوس پاک و نجیب مادرش باشی نه اینکه اسلحه به دست؛ امنیت‌اش را برهم بزنی و روح مضطرب و رنجورش را آزرده سازی؟! مگر این مادرِ همان شهیدی نیست که بیش از سه دهه تن شریفش در سرزمین گرم و تفتیده عراق و خوزستان در میان انبوه خاک و خون تپیده بود؟! مگر این چشمان مضطربی که با دیدن لباس رزم و اسلحه گرم تو چون دو گُوی سیاه در حدقه می لغزند و از شدت ترس و اضطراب حضور ناگهانیت به سیاهی می‌رود، چشمان همان مادری نیست که بیش از سه دهه چون یعقوب‌نبی صبورانه اما چشم انتظار بر درمانده بود تا از پسر رشیدِ شهیدش خبر یا اثری بیاید!!؟
آیا اینک این وحشت و اضطراب که از حضوری ناگهانی تو نشأت گرفته است، را شایسته و درخور است!!؟
آیا شما که در لوای قانون, بی قانونی و هتاکی را عاملید از این مادرِ شهید و فرزندِ رشیدِ شهیدش شرمسار و شرمنده نیستید که حریمی را لگد مال کرده اید که خود بهترین هدیه اش را در راه امنیت این مرز و بوم اهدا کرده است!؟
شایسته است تا کمی بیشتر در این رفتار نکوهیده تعمق و تأمل شود…
جا دارد مسئولین امر و ضابطین قانون در مقابل این هتاکی و بی‌حرمتی غیرقابل اغماض سکوت پیش نگیرند و بی‌تفاوتی پیشه نکنند انتظار می رود بانیان امر و قانون مداران در این راستا با پیگیری مجدانه اقدام شایسته به عمل آورند، چرا که “در جامعه‌ای که امنیتش مرهون خون شهید است، حرمت‌شکنی به مقام شامخ مادر شهید نه تنها جایز نیست بلکه به شدت و حدّت هرچه تمام‌تر نکوهیده و مذموم است !”

مادر شهید احمد آذریان هم‌اینک به لطف ضابطین قانون و شوک عصبی ناگهانی ناشی از حضورِ بی محابایشان در بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت_کهگیلویه بستری است!! چرا که ورود ناگهانی ماموران قانون رهاوردی جز این مصیبت و درد برایش نداشته است.
شایسته است در روز گرامیداشت شهداء بیشتر در این داستان تلخ و نکوهیده تأمل شود و بانیان این تراژدی تلخ را آنگونه که شایان است، متنبه و هشیار سازیم:)
اینک انتظار می‌رود بانیان و مراجع قانونی علی‌الخصوص بنیاد شهید در قبال این هتاکی و حرمت شکنی به مادر محترم شهید احمد آذریان مجدانه پیگیر باشند و در دفاع از حریمِ خانواده شهداء و مقام شامخ مادر شهید آن‌گونه که شأن شهید ایجاب می‌کند به این موضوع بنگرند و بی‌حرمتی نابخشودنی را اغماض ننمایند !!

باشد که در روز جزا شرمنده شهداء نباشیم و از آبشخور شفاعتشان همه متنعم و برخوردار شویم.