افتونیوز _ شنیده ها حاکی از آنست که دکتر روشنفکر نماینده ی بویراحمد و دنا با تنها گزینه ی معرفی شده توسط سید محمد موحد برای سمت مدیر کلی آموزش و پروش موافقت نکرده و با رایزنی با وزیر آموزش و پرورش و همچنین داشتن نفوذ در کمیسیون آموزش مجلس در تلاش برای تمدید مسولیت زارع پور است.
به گفته ی یک منبع آگاه ، دکتر وارث پارسه معرفی شده توسط موحد با وجود نزدیکی به روشنفکر مورد حمایت نماینده ی بویراحمد و دنا واقع نشده و زارع پور در قبال ابقا حکم مدیریتی ، متعهد به ایجاد تغییرات هماهنگ و همسو با نماینده ی بویراحمد و دنا در بدنه ی آموزش و پروش شده است .

دوران مدیریت زارع پور به باور بسیاری از حامیان روشنفکر که خواستگاه فرهنگی دارند، یادآور دو قطبی عزت خواهی بویراحمد دربرابر گچساران بود که به واسطه ی نفوذ و حضور قدرتمند تاجگردون در عرصه ی قدرت استان، شکل گرفته بود .
به نظر میرسد “چالش چینش” نیروها در روزها و ماه های آینده با واکنش هایی بین طرفداران روشنفکر و موحد همراه است و همچنین اقناع طرفداران و حامیان انتخاباتی توسط نماینده ها،از مباحث و حاشیه های استانی می باشد.