یادداشت
گفتگو و گزارش

فدراسیون فوتبال پاسخگویی تعطیلات نامنظم لیگ باشد

فدراسیون فوتبال بایدپاسخگوی اشتباهات داوری وهمچنین بی برنامگی وتعطیلات بسیارونامنظم برگزارکردن لیگ برترفوتبال ایران باشد

فدراسیون فوتبال پاسخگویی تعطیلات نامنظم لیگ باشد

سیدابوصالح دانشفر

*اقایان فدراسیون نشین باتیغ تیزکمیته انضباطی وجربمه کردن محرومیت سنگین بازیکنان وکادرفنی ومدیریتی وتماشاگران هرگز کیفیت داوری ارتقاء نمی یابد!!!!!!!!!*

*کیفیت داوری تنهابااسفاده ازعلم روز داوری دنیا و مسلح نمودن داوران به تکنولوژیهای پیشرفته امروزی دنیا واستفاده ازبهترین ومجرب ترین داوران امکان پذیراست ونه بامحرویتهاوجرائم سنگین*

*مانمیتوانیم خودرا ازدنیاجدا دانسته جزیره ای عمل کنیم*

*اگرازتکنولوژی پیشرفته وعلم روز دنیا استفاده نکنیم قطعاتاوان سنگینی خواهیم داد*

*اگرداوری باکیفیت میخواهبم بایدداوران رامسلح به جدیدترین روشهای اموزشی وبه روزدنیامسلح کنیم که یکی ارانها قطعااستفاده ارکمک داورویدیوئی (VAR) می باشد*

*اگرچه بعضی ازصحنه های داوری انقدرواضح واشکاراست که ازچندصدمتری هم قابل تشخیص بوده ونیاز به کمک داورویوئی هم نیست فقط مقداری جسارت وشهامت و تحت تاثیرحاشیه قرارنگرفتن میخواهد!!!!!!!!!*

*قاضی مجری عدالت وحقانیت میباشدچه درپشت میز بزرگترین دادگاهها وچه سوت به دهان ویاپرچم کمک داوری بدست درزمین ورزش هردویک وظیفه دارند*

*(((اجرای قانون وعدالت)))*

*((قابل توجه فدراسیون فوتبال وکمیته داوران فوتبال  کشور))*

*لطفایا فوتبال ایران رابه تکنولوژی پیشرفته کمک داوری (VAR) مسلح کنیدویابدون تعارفات معمول اداره لیگ راباید بنحواحسن کنید چه در ارتقاء کیفیت داوریهاوچه دربرنامه ریزیهاوزمان بندی.مسابقات*

*بااین کیفیت قضاوت داوران وحساسیتهای بسیاربالا وهمچنبن هزینه های سرسام اور چندصدمیلیاردی تیمهابرای کسب نتیجه  وتعطیلی مرتب مسابقات باعث میگردد که اعتراضات عوامل فنی ومدیریتی وبازیکنان وحتی هواداران روزبه روز بیشتروبالاتررود ودرنتیجه همه روزه شاهدجنجالهای بسیارو بالارفتن میزان بیانیه های باشگاههابرعلیه فدراسیون فوتبال وداوران افزایش یافته وفضایی بسیارمسموم وسرشارازتوهین واعتراض وبدبینی برفوتبال ایران حاکم شده که سلامتی  فوتبال کشوررابه خطرمی اندازدونمونه بارز ان چندین موردبرخوردبسیارخشن وزننده وایجادصحنه های بسیاردردناک وغم انگیز و مشمئزکننده بازیکنان وتماشاگران وکادرفنی تیمهاباداوران مسابفات بوده که کلیپهای ان درسطح وسیعی در کشوردست به دست میشود ووجدانهای بیدارراجریحه دارمیکند*

*وصددرصد دراین میان داوران مظلوم که قطعامعصوم نیستدومثل همه داوران دنیادچاراشتباه درامرتصمیم گیری وقصاوت میشوند زیرابایدتنهادریک لحظه صحنه راکاملاببینندوتصمیم بگیرندوقضاوت کنند وشایدبادههادلیل مختلف نتوانندصحنه راانطورکه بایدببینندلذامرتکب اشتباه میگیردتدوبلافاصله چه درزمین مسابقه وچه دربیرون اززمین وچه درفضای بسیاروسیع رسانه وخبربشدت موردحمله وهجمه قرارمیگیرندونمام ابن فسارهای وحشتناک متوجه انان میگردد درحالبکه چنین اشتباهاتی نیزدرسطح بهترین لیگهای فوتبال دنیاهم وجودداردوامرطبیعی میباشدامادردنیای امروز ورودتکنولوژی بسیارپیشرفته کمک داورویدیوئی(VAR) باعث گردیده که استفاده ازاین تکنولوژی بنحواحسن به کمک داوران امده و درخیلی ازتصمیمات داوران انهاراموردکمک ومساعدت قرارداده وتصمیمات اشتباه انهارااصلاح نموده وعدالت درقضاوت اجرامیگرددودربسیاری از مسابقات حساس حتی درحدجام جهانی نتایج مسابقات بااستفاده ازکمک داورویدیویی تغییرکرده وهمه  بازیکنان کادرفنی ومدیریتی وتماشاگران هم رای کمک داور ویدیوئی رامیپذیرندوبه ان گردن مینهندواین تکنولوژی باعث شده درقضاوتهاتاحدودبسیارزیادی عدالت اجراشده ودرمسابقات حق به حقدار رسیده ومیزان اشتباهات داوری بسیارکاهش یابداگرچه بدون تعارف باید اذعان کردکه بعضی ازصحنه های داوری انقدرواضح میباشدکه اصلانیازی به کمک داورویدیوئی نیست وفقط کافی است داوران اولاجایگیری مناسب داشته باشندودوماشهامت تصمیم قاطع رادرخودنهادینه کنندوتحت تاثیرجوحاکم برمسابقه قرارنگیرند!!!!!!!!*

*باردیگربعنوان یک پیشکسوت بابیش از۵۵سال سابقه ورزشی محضرفدراسیون فوتبال وکمیته داوران فوتبال کشورمثل سال گذشته پیشنهادمیدهم لیگ امثال رقابتهابسیارنزدیک وحساس وفشرده وسرسارازحساسیت وهبجان میباشدویک تصمیم اشتباه داوران وکمک داوران میتواندچه دربالای جدول وچه درپائین جدول بسیارتاثیرگذاروسرنوشت سازگردد درنتبجه سبب دگرگونی وتحول درجدول واعتراضات بسیارشدیدومنتج به صدوربیانیه ها وایجادحواشی بسیارگرددولذا یالیگ راباچنین شرایطی یک فکراساسی واصولی برایش داشته  باشیدویابه کیفیت داوری سروسامان دهیدویا تلاش بسیارنمائیدتاتکنولوژی پیشرفته کمک داورویدیوئی واردکشورشده وکمک کار داوران درتصمیم گیریهاشده ومیزان اشتباهات داوری بشدت کاهش یافته وارامش برفوتبال کشورحکمفرماگردد*

*جناب اقای تاج وجناب اقای افشاریان ریاست محترم فدراسون فوتبال وکمیته داوران کشور امروز ورزش وبویژه فوتبال یک برندبین المللی وحرفه شده وبصورت علمی وبااستفاده ازاخربن روشهای بروز علمی دنیامدیریت واداره میشودومانمیتوانبم خودراازدنیاجدادانسته وجزیره ای عمل کنیم واگرچنین باشدبشدت تاوان سنگینی خواهبم  داد که حداقل نمونه های بارز ان شکست ازافغانستان  وهنگی میباشدکه اصلامتصورنبود واگرهمچنان به عدم  پیشرفت وعدم استفاده ازعلم روزدنیاوتکنولوژی مْصِر بوده وخودمختارانه عمل نمائیم قطعادراینده شاهد عدم موفقیتها وشکستهای بسیاری درزمینه ورزش بخصوص فوتبال خواهیم بود*

*لطفاخودراجداازمدیریت  جهانی ورزش ندانیدوباید باعلم روز دنیا خودرامسلح نموده*

*بدون استفاده ازتکنولوژی پیشرفته ویدبوئی دودسته بشدت ضررکرده ومورد هجمه وحمله قرارمیگیرندکه بایدواردعمل شدوجهت نجات انان فکراساسی کردتابیش این متضررنگردند*

*باشگاهدارانی که متحمل هزینه های گزاف وبسیاربالای چندصدمیلیاردی بطرق مختلف میگردندوانتظاردارنددرزمین مسابقه وباکسب نتایج ارزشمندبه حق خودررسیده وصاحب موففیت گردندوجالب اینجاست که حتی تفاضل یک گل میتواندبسیارتاثیرگذارباشدتاچه رسدبه تیمداران وباشگاهداران که اتفافایکباراین اتفاق درلیگ برترماصورت گرفت واستقلال خوزستان تنهابه لطف تفاضل گل بهترموفق به کسب قهرمانی لیگ برترگردید وحقش راگرفت*

*ویک اشتباه داوری ((هرچندغیرعمد وناخواسته)) میتواندسرنوست قهرمانی راتعیین وبادرسقوط تیمهاتاثیرگذارباشدولذا باشگاهها بسیارحساسندکه دچاراستباهات داوری نشوندوحتی شاهدیم که بارهاکادرفنی تیمهابخاطرعدم نتیجه گیری ازکاروشغل خودبرکنارشدند وشاهدیم که درپی اشتباهات داوری ودرنتیجه اعتراضات بازیکنان وکادرفنی ومدیریتی تبمها وباشگاهداران بلافاصله تیغ بسیارتیزکمیته انضباطی واردعمل شده واقدام به محرومیتها  وجریمه های سنگین مینمایدوبه نوعی صورت مسئله راپاک میکندحال انکه باید کیفیت داوری مسابقات ارتقایابدوباصدورمحرومیتها وجرائم سنگین هرگز کیفیت داوریهاتغییرنخواهدکرد وجلواعتراضات هم انطورکه بایدگرفته نخواهدشد لذابایداساس کارواهداف تغییرواصلاح گردد*

*ودسته دیگری که بشدت تاوان سنگین میدهند داوران مسابقات هستندکه چه بخواهیم ونخواهیم مثل همه داوران دنیادچاراشتباهات تاثیرگذارمیشوندووقتی این اشتباهات تاثیرگذارهم باشدان وفت بایدمنتظرحملات شدیدباشگاهداران وبازیکنان وتماشاگران وخبرنگاران وعرصه رسانه وخبرباشیم وروزگاربشدت برانان سخت خواهدگذشت ومتاسفانه درطی چندسال گذشته شاهدبودیم که تعدادقابل توجهی ازداوران برجسته ومجرب وتوانمندکشوربخاطرهمین سطح وسیع حملات وهجمه ها علیرغم میل باطنی وبخاطرارامش واسایش خودوخانواده هایشان عطای داوری رابه لقایش بخشیده وامرقصاوت رارهاکرده ودرکنج خانه هاخودرامحبوس نموده وبادنیای داوری وقضاوت خداحافظی نمودندکه قطعا فوتبال کشورما باخداحافظی داوران خوب ومجرب خودنیزضررخواهدکردوازاستفاده داوران توانمندمحروم میگرددودرنتیجه کیفبت قضاوتها کاهش می یابدوسبب بروز نارضایتیها وضعف درداوری کشورمیگردد وداوران بیشترازهرقشری بشدت موردحمله وبدبینی وهجمه قرارخواهندگرفت*

*ومعضل بزرگ دیگرفوتبال کشورما بی برنامگی وتعطیلی مرتب ومدت دار لیگ برترکشورمان میباشدکه قطعادررکودفوتبال کشورتاثیرکذارخواهدبودوسبب نارضایتی میگردد واین درحالی است که ساهدیم تیمهای کشورهایی مانندعربستان درطی یک هفته ویاده روز سه مسابقه برگزارمیکنندولذابازیکنان وباشگاههامرتب درکوران مسابقات هستندوهمیشه اماده وازکیفیت بالایی برخوردارندامالیگ ماهرگز مشخص نیست که ایامثلاهفته اینده بازیهابرگذارمیکرددیاخیر؟*

*بایدبپذیریم که بخشی لاینفک ازجامعه جهانی بوده وخودرادرعلم ورزش درهمه ابعادوفق داده وهماهنگ کنیم واین یکی ازشروط اصلی کسب موفقیت درهمه زمینه هاخواهدبود*نظرات پس از تایید انتشار خواهند یافت
کاربر گرامی نظراتی که حاوی ناساز، افترا و هر گونه بی حرمتی باشند منتشر نخواهند شد.

ارسال نظر
نظرات ارسالی 0 نظر

شما اولین نظر دهنده باشید!

سایر اخبار
برگزدیدها